Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες. Μετά την εξάντληση της 12μηνης διάρκειας του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου, το ίδιο πρόσωπο δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, εφόσον δημιουργήσει εκ νέου τις προϋποθέσεις (12μηνη νέα τακτική επιδότηση, αδιάλειπτη εγγραφή στα μητρώα ανέργων, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατώτερο των 12.000 ΕΥΡΩ κ.λ.π.) Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δε μεταβιβάζεται. Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου είναι δυνατόν να καταβληθεί και σε περισσότερα μέλη της οικογενείας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο δικαιούχο, μετά από τη συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας. Αποδεικτικό για την καταβολή του επιδόματος, αποτελεί η επίδειξη της κάρτας ανεργίας του δικαιούχου από την οποία θα προκύπτει ότι αυτός συνεχίζει να βρίσκεται αδιαλείπτως σε κατάσταση ανεργίας και καθ’ όλο το μήνα για τον οποίο λαμβάνει το επίδομα. Με την καταβολή του επιδόματος σφραγίζεται η κάρτα για το συγκεκριμένο μήνα με σφραγίδα στην οποία θα αναγράφεται «κατεβλήθη το επίδομα μακροχρονίως ανέργου για το μήνα….» . Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η σφράγιση της κάρτας ανεργίας, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο προσφοράς και ζήτησης εργασίας περί καταβολής του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου και χορηγείται μετά τη λήξη σχετική βεβαίωση.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Ηλικία από 45 μέχρι 65 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του 45ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 65ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του 65ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.  
 2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). Δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών .
 3. Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση. Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2003, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2002 έως 15/5/2003 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς (ανά μήνα) 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.
 4. Tο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 12.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Έτσι π.χ. για το δικαιούχο που έχει 2 ανήλικα τέκνα, το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 13.174 (5.000 + 587 + 587 = 13.174) ΕΥΡΩ. Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων). Δεν προσμετράτε στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για την χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος). Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του δικαιούχου. (συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την βοήθεια του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας για το πέραν τη τακτικής επιδότησης χρονικό διάστημα. Από το δελτίο θα πρέπει να προκύπτει η διαρκής (ανανεούμενη κατά μήνα) κατάσταση ανεργίας, στο τελευταίο πριν την αίτηση 12μηνο. Κατά τον υπολογισμό της αδιάλειπτης κατάστασης ανεργίας θα λαμβάνεται υπόψη και το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης, αν αυτό η μέρος αυτού εμπίπτει στο τελευταίο 12μηνο. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση δελτίου, θα προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ από την οποία θα προκύπτει η δηλούμενη από τον αιτούντα, στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, κατάσταση διαρκούς ανεργίας του ( ανά μήνα ).
 3. Βεβαίωση της Τοπικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης και ότι η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας έχει εξαντληθεί. Σε περίπτωση που η ίδια Υπηρεσία έχει χορηγήσει την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας, η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αλλά τίθεται σαφής ένδειξη στο έντυπο της απόφασης Διευθυντή, αντίγραφο της οποίας θα μπει στο φάκελο, ότι χορηγήθηκε το επίδομα μακροχρονίως ανέργου.
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του. Στην υπεύθυνη δήλωση θα βεβαιώνει η οικεία Δ.Ο.Υ. ότι παρελήφθη από αυτήν όμοια υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος ο δικαιούχος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημα του δεν υπερέβη το ποσό των 12.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανήλικων τέκνων του.
 5.  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαιώνεται: ότι ο αιτών δε συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο, ότι δε λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.
 6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

 Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος ενταχθεί σε απασχόληση, είτε ως νέος ελεύθερος επαγγελματίας, είτε με εξαρτημένη εργασία, είτε απορρίψει προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητες του. Στην περίπτωση της διακοπής η καταβολή του επιδόματος δεν δύναται να συνεχιστεί.

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται όταν 

 1. Ο δικαιούχος συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και 
 2. Ο δικαιούχος είναι ασθενής και εφόσον λαμβάνει επίδομα ασθένειας

Στις περιπτώσεις της αναστολής η καταβολή του επιδόματος δύναται να συνεχιστεί για το εναπομένον μέχρι συμπληρώσεως 12 μηνών διάστημα εφόσον αντίστοιχα : α) Ο καταρτισθείς δεν ενταχθεί σε οποιαδήποτε μορφής απασχόληση ή β) παύει να είναι ασθενής και να εισπράττει επίδομα ασθενείας. Η συνέχιση του επιδόματος χορηγείται ύστερα από υποβολή νέας Αίτησης – Δήλωσης του δικαιούχου και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της αίτησης για συνέχιση του επιδόματος μετά από την περάτωση του προγράμματος κατάρτισης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει και βεβαίωση του φορέα για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης που συμμετείχε. Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι λοιποί φορείς υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν στον ΟΑΕΔ στοιχεία για καταρτιζόμενους, εάν τους ζητηθούν.    

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

ΚΥΑ αρ.14080/513/11.1.2012