Αριθμ. 14080/513

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας Κυβέρνησης και Κυβερνητικών Οργάνων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/258)

3. Το Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας».

4. Το άρθρο 27 του Ν. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110/Α΄).

5. Την με αρ. 31092/4.7.2002 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 859/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 31217/8.4.2003 όμοια (ΦΕΚ 448 Α΄).

6. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄).

7. Το Π.Δ. 185/2008 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄/213) 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (148/Α΄).

8. To Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Α΄/194).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/8−12−2012 (ΦΕΚ 2792/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

10. Την υπ’ αριθμ. Β102870/23−1−2012 βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ περί πρόβλεψης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. ύψους 4.000.000,00 Ευρώ (ΚΑΕ 0651),

αποφασίζουμε:

1. Το υπό της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 της απόφασης μας υπ’ αριθ. 31092/4.7.2002 (ΦΕΚ 859/Β΄/4−7−2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 31217/8.4.2003 όμοια, προσδιοριζόμενο ύψος οικογενειακού εισοδήματος, αναπροσαρμόζεται εφεξής στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) €.

2. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου της περίπτωσης (γ) του άρθρου 4 της ίδιας ανωτέρω απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν υποχρεούτο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και ότι δεν είχε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που να υπερβαίνει το ποσόν των δώδεκα χιλιάδων (12.000) €, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του».

3. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης (γ) του άρθρου 4 της ίδιας ανωτέρω απόφασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: « Στην περίπτωση που η καταβολή του προαναφερόμενου επιδόματος συνεχίζεται και κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος, ο δικαιούχος θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι το ετήσιο του προηγούμενου οικονομικού έτους εισόδημά του δεν υπερέβη το ποσόν των δώδεκα χιλιάδων (12.000) €, προσαυξανόμενο κατά το ποσό που αναλογεί στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων του».

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ