1.  Ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του ΚΒΣ, άνω των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δύο (2.934.702) ΕΥΡΩ. 
  2. Μέσο όρο προσωπικού πενήντα (50) ατόμων και άνω για όλα τα φορολογικά στοιχεία με εξαίρεση των κάτωθι:

Ι. Τα εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός αν λειτουργεί Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς).
ΙΙ. Τα δελτία κίνησης του άρθρου 13α του Κ.Β.Σ.
ΙΙΙ. Τα στοιχεία των ΚΑΖΙΝΟ που προβλέπονται στην ΑΥΟ 1128269/1226/ΠΟΛ1292/16-01-1995 (ΦΕΚ 982Β΄)
ΙV. Τα δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων.

3. Οι επιτηδευματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά λαμβάνονται υπόψη για την ένταξη σε κατηγορίες βιβλίων του ΚΒΣ, άνω των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ΕΥΡΩ.
  2. Μέσο όρο προσωπικού δέκα (10) ατόμων και άνω για όλα τα φορολογικά στοιχεία με εξαίρεση αυτών που περιγράφονται στην προηγούμενη κατηγορία υπόχρεων (κατηγορία 2 ) αλλά και με επιπλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

4. Οι μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά η προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς.

5. Τα ΚΤΕΛ για τις αποδείξεις μεταφοράς της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΒΣ.

6. Οι εκμεταλλευτές πλοίων του ΠΔ 120/97 στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς για τα εισιτήρια μεταφοράς προσώπων και τις αποδείξεις μεταφοράς.

7. Οι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ μόνο για τα στοιχεία αξίας που καλύπτονται από εγγραφές καταχωρημένες στα πρόσθετα βιβλία (όχι στοιχεία διακίνησης γενικώς ή αξίας άλλων δραστηριοτήτων) και με την υποχρέωση να αναγράφουν στο πρόσθετο βιβλίο την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.

8. Οι επιτηδευματίες που τηρούν υποχρεωτικά βιβλίο αποθήκης ως προς την εισαγωγή και την εξαγωγή για τα φορολογικά στοιχεία που περιγράφονται στη 2η κατηγορία υπόχρεων και με επιπλέον εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό.

9. Τα μεταφορικά γραφεία για τα στοιχεία του άρθρου 16 του ΚΒΣ με την υποχρέωση να τηρούν θεωρημένη τη διπλότυπη κατάσταση αποστολής αγαθών, ανεξάρτητα εάν η φόρτωση γίνεται από τις εγκαταστάσεις τους ή όχι, στην οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων στοιχείων και ο αύξων αριθμός της φορτωτικής ή άλλων στοιχείων του άρθρου 16 του ΚΒΣ καθώς και η αξία αυτών μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή τους.

Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εκτός του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου πριν την εφαρμογή τους υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας, κατάσταση εις διπλούν στην οποία αναγράφουν κατά εγκατάσταση τα είδη, τις σειρές και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης των στοιχείων που θα εκδίδονται αθεώρητα.

Στις περιπτώσεις που η υπαγωγή στην απόφαση αυτή καθορίζεται από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων και του μέσου όρου του απασχολούμενου προσωπικού τα στοιχεία αυτά θα πρέπει επίσης να αναγράφονται στη κατάσταση αυτή.

Στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους υποβάλλεται νέα κατάσταση.

Για κάθε επιπλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται αθεώρητο και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.

Εφόσον έχει υποβληθεί για πρώτη φορά η κατάσταση των αθεώρητων φορολογικών στοιχείων και επομένως στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε διαχειριστικού έτους υποβάλλεται νέα κατάσταση διευκρινίζονται τα εξής:

α. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται μεταβολή ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης, δηλώνεται ότι "Ουδεμία μεταβολή επέρχεται ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων που δηλώθηκαν για την προηγούμενη χρήση". Εάν υπάρχουν ορισμένες μεταβολές δηλώνονται μόνο αυτές.

β. Όσον αφορά την αναγραφή του αύξοντα αριθμού κάθε είδους και σειράς στοιχείου θα αναγράφεται η ένδειξη "συνεχόμενη αρίθμηση", εφόσον και στη νέα χρήση θα συνεχίζεται η αρίθμηση της προηγούμενης.
Εάν για το σύνολο ή σε ορισμένα είδη στοιχείων πρόκειται να σταματήσει η ακολουθούμενη αρίθμηση και να αρχίσει νέα παραπλεύρως της ονοματολογίας κάθε είδους και σειράς στοιχείων που αφορά σημειώνεται ο αύξων αριθμός που θα αποτελεί νέα αφετηρία αρίθμησης.
Αυτονόητο είναι ότι αν δεν υπάρχει μεταβολή ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων, πλην όμως θα ισχύει νέα αρίθμηση, για το σύνολο των στοιχείων με την ίδια αφετηρία έναρξης (π.χ. το Νο 1 ή το 10.001 κ.λ.π), αρκεί επιπλέον της σημείωσης "Ουδεμία μεταβολή επέρχεται ως προς τα είδη και τις σειρές στοιχείων που δηλώθηκαν για την προηγούμενη χρήση ……", να αναγράφεται η φράση "νέα αφετηρία έναρξης αρίθμησης το Νο…… για το σύνολο των στοιχείων".

Κατά τη υποβολή της κατάστασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ 8 του ΚΒΣ και τίθεται σχετική ένδειξη επί των αντιτύπων της κατάστασης.
Σε περίπτωση ύπαρξης χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων δεν εφαρμόζεται η διάταξη για την συγκεκριμένη επιχείρηση χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο τη συνέχιση εφαρμογής της.

Με την υποβολή της κατάστασης δίνεται από τον Κώδικα να αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο τίθενται τα στοιχεία της Δ.Ο.Υ. και η ένδειξη "κατατέθηκε όμοιο" επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάξει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία.

Στα εκδιδόμενα με βάση την απόφαση αυτή αθεώρητα στοιχεία πρέπει να αναγράφεται εντύπως ή με σφραγίδα, σε όλα τα αντίτυπα η φράση "ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/2002".
Σε περίπτωση μη υποβολής της ανωτέρω κατάστασης-γνωστοποίησης ή παράλειψης δήλωσης στοιχείων, έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.