Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι :

  1. σημείωμα ΚΒΣ (έντυπο Β1/TAXIS)
  2. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  3. βεβαίωση μη οφειλής της εταιρείας ή του επιτηδευματία από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ κ.λπ.) για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
  4. βεβαίωση μη οφειλής αρμοδίου επιμελητηρίου για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (όπου απαιτείται)
  5. βεβαίωση αρμοδίου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ) είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Σε ειδικές περιπτώσεις υπόχρεων (π.χ. ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό), αντί της βεβαίωσης του ΙΚΑ υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599\86.
  6. δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων και πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών του τελευταίου διμήνου με τις πληρωμές. Προσκομίζεται το αντίγραφο υποβολής (για ταχύτερη εξυπηρέτηση) από τον φορολογούμενο ή προσυπογράφει στο Σημείωμα ΚΒΣ (Β1) το αρμόδιο τμήμα περί της υποβολής ή μη.
  7. εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας ''η'' του εντύπου Β1 είτε προσκομίζεται άλλο πληρεξούσιο έγγραφο). Ειδικά στην πρώτη θεώρηση πρέπει να παρουσιαστεί στον Κώδικα κατά τη θεώρηση ο επιχειρηματίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας αυτοπροσώπως.

Επίσης, για την πρώτη θεώρηση εφόσον ο νέος επιτηδευματίας ασκούσε προηγούμενα ατομικό επιτήδευμα, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ ότι έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς και θα πρέπει επίσης να μην οφείλονται φόροι προερχόμενοι από την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο, καθώς και βεβαίωση από τα αρμόδια τμήματα ΦΠΑ και Εισοδήματος ότι έχει υποβάλλει κανονικά τις δηλώσεις απόδοσης οποιασδήποτε υποχρέωσης ως άνω.

Ειδικά για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Ανώνυμης Εταιρείας πρέπει να προσκομίζονται:

  1.   ασφαλιστικές ενημερότητες για κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία 3% και πάνω
  2. υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, ποσοστό συμμετοχής στην ΑΕ). Εάν στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα μέλος είναι άλλο νομικό πρόσωπο τότε έχει και αυτό τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θεώρησης ο υπόχρεος παραλαμβάνει από το τμήμα ΚΒΣ αποδεικτικό θεώρησης για ενημέρωση του προσωπικού του αρχείου. Το αποδεικτικό αυτό πρέπει να φυλαχθεί.