Η επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και ο αριθμός των εργαζομένων όπως προβλέπεται από ΠΔ 297/88 και 17/96 είναι τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη ώστε να καθοριστεί ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας και τα απαραίτητα προσόντα του τεχνικού (γνώσεις, ειδικότητα, επιμόρφωση κ.λπ.)

Οι κατηγορίες επικινδυνότητας είναι η Α (Ορυχεία, μεταλλεία, βιομηχανίες κ.λπ.), η Β (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α και Γ) και η χαμηλής επικινδυνότητας Γ (Γεωργία, εμπόριο, Κτηνοτροφία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.)

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζόμενους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 50 εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζόμενων της επιχείρησης είναι μικρότερος των 50 και η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως χαμηλής επικινδυνότητας, τότε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα. Σ΄αυτή την περίπτωση,  και εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας, η θεώρηση του βιβλίου γραπτών υποδείξεων του τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την απόφαση Aρ.πρωτ: 29436/1143/28.12.2012.

Επίσης ως τεχνικός ασφάλειας μπορεί να οριστεί εργαζόμενος, ο οποίος έχει απολυτήριο Τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή ισότιμης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστον οχτώ (8) έτη προϋπηρεσία, εφόσον απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση και έχει επιμορφωθεί κατάλληλα.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας οφείλει να παρέχει υποδείξεις στον εργοδότη της επιχείρησης και να τον συμβουλεύει για θέματα σχετικά με την ασφάλεια των εργαζόμενων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Πρέπει να καταχωρεί στο «Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας» γραπτές υποδείξεις και διαπιστώσεις για θέματα σχετικά με την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού. Ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων αυτών και να υπογράφει στο βιβλίο.

Ο έλεγχος και οι υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας αφορούν σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, πρόληψης των ατυχημάτων και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (πχ. σχέδια αντιμετώπισης σε περίπτωση φωτιάς, σεισμού, κτλ). Ο τεχνικός ασφαλείας οφείλει να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων και να ερευνά τα εργατικά ατυχήματα.

Σημειώνεται, ότι ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας μπορεί να ανατεθεί από την επιχείρηση σε εταιρίες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των

α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα

β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21-50 άτομα και

γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων.

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας είναι:

α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού-εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος όταν αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία.

γ) Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των ΚΑΤΕΕ.

δ) Απολυτήριο Τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Δείτε το Ν.3850/2-6-2010 για τα θέματα τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας.