Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας (το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας  γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση  1/6), το ισοδύναμο εισόδημα (το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας) και η εισοδηματική κατηγορία.

Οι εισοδηματικές  κατηγορίες είναι τρεις:

  •  ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,
  • από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και
  • από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Παραδείγματα υπολογισμού του επιδόματος όπως δίνονται στο: http://www.gsis.gr

Παράδειγμα 1:  Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604

Εισοδηματική κατηγορία : Β

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.

Παράδειγμα 2: Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166

Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143

Εισοδηματική κατηγορία : Α

Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο και καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις.

Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον  το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες  (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα.

Γενικά, προκειμένου να χορηγηθεί το οικογενειακό επίδομα πρέπει ο δικαιούχος και τα τέκνα να μένουν μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, να υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας και να υποβληθεί  το μηχανογραφημένο έντυπο Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού  επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).   

Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:

  • Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι  εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική).  
  •  Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.
  • Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.  
  • Tην ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί .

Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει  προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν.