Το καταστατικό σφραγίζεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το τμήμα του Φ.Π.Α, το ταμείο Νομικών (κόστος 0,30 ευρώ) και το ταμείο Προνοίας (κόστος 5,80 ευρώ) και στη συνέχεια κατατείθεται στο ΓΕ.ΜΗ, όπου φροντίζουμε να κάνουμε αρκετά αντίγραφα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε υπηρεσίες του δημοσίου, ακόμα και στις τράπεζες. Στο ΓΕ.ΜΗ. καταβάλονται 10,00 ευρώ για την καταχώρηση της τροποποίησης του καταστατικού και 50,00 ευρώ για τον έλεγχο της επωνυμίας, σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή.

Στη συνέχεια, με την τροποποίηση που παίρνουμε από το ΓΕ.ΜΗ., επιστρέφουμε στην Δ.Ο.Υ. στο τμήμα του μητρώου ώστε να πάρουμε το χαρτί της μεταβολής. Έπειτα, τη μεταβολή της Δ.Ο.Υ. την καταθέτουμε στο ΓΕ.ΜΗ., στο Ι.Κ.Α. και στον Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγονται τα πρόσωπα που αφορά η μεταβολή.

Σε περίπτωση που το ποσοστό μεταβισταστεί σε πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στον Ο.Α.Ε.Ε, πρέπει να φροντίζουμε για την εγγραφή του. Τα διακαιολογητικά που θα χρειαστούν είναι:

  • Ταυτότητα ή φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη
  • Βεβαίωση χορήγησης Α.Μ.Κ.Α.
  • Το μισθωτήριο για την έδρα της εταιρείας
  • Εκτύπωση των ενσήμων από το Ι.Κ.Α. (αν υπάρχει)
  • 111,10 ευρώ για την πληρωμη της εγγραφής
  • Τα εκκαθαριστικά των 5 τελευταίων ετών  

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης πρέπει να συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, στο οποίο θα περιγράφεται η συναλλάγη και ο φόρος που θα αποδοθεί. Το συμφωνητικό πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. του πωλητή. 

Σημειώνεται ότι το έσοδο του πωλητή, από τη μεταβίβαση του ποσοστού του, φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου  4172/2013, δηλαδή θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του, ώστε να φορολογηθεί με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), αφού αφαιρεθεί το ποσό που είχε καταβάλει ως συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας.