Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και έτσι αντιμετωπίζεται από το γραφείο μας. Αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε κάθε φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από τη δραστηριότητά σας,

όπως και όλα τα θέματα μισθοδοσίας, ώστε να μπορείτε να αφοσιοθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε συνεχώς για την οικονομική της κατάσταση, να σας συμβουλεύουμε και να σας προτείνουμε λύσεις, ώστε να μπορείτε να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις για να εξελίσεστε συνεχώς.

Ένδεικτικα κάποιες από τις πιο συνηθισμένες εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι:

 1. Τήρηση λογιστηρίου στο γραφείο μας ή στην έδρα της επιχείρησης σας  
 2. Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων
 3. Καταχωρήσεις παραστατικών (χειρόγραφα και μηχανογραφημένα)
 4. Εκτύπωση μηνιαίων θεωρημένων βιβλίων
 5. Συνεχή ενημέρωση για την οικονομική πορεία (κέρδη ή ζημιές) της επιχείρησής σας
 6. Υπολογισμός και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ & ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 7. Υπολογισμός και υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων
 8. Μισθοδοσία
 9. Προσλήψεις-Απολύσεις-Θέματα προσωπικού
 10. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και ισοζυγίων
 11. Παρακολούθηση παγίων (Μητρώο Παγίων και αποσβέσεις)
 12. Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσης
 13. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως)
 14. Σύνταξη πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου
 15. Δημοσίευση του ισολογισμού και μεταβολών
 16. Φορολογικές δηλώσεις
 17. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθεσία, τιμολόγηση κ.ά.)
 18. Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων
 19. Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ, Νομαρχίες, Επιμελητήρια κτλ).
© 2016 Taxisland