Υποβολή αίτησης έως και τις 30/4/2014 -> η καταβολή επιδόματος έως και τις 10/5/2014,

Υποβολή αίτησης από την 1/5/2014 έως και τις 31/5/2014-> η καταβολή επιδόματος έως και τις 10/6/2014,

Υποβολή αίτησης από την 1/6/2014 έως και τις 30/6/2014 -> η καταβολή επιδόματος έως και τις 10/7/2014

Μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας εδώ.  Ο δικαιούχος πρέπει να συνδεθεί με τους κωδικούς του, να δηλώσει ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ και τη διεύθυνση της κύριας κατοικίας του, να τσεκάρει αν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% και τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που επιθυμεί να πιστωθεί σε περίπτωση που δικαιούται το επίδομα. Το βασικό ποσό  του κοινωνικού μερίσματος είναι 500 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 166,67 ευρώ για τη σύζυγο και 83,33 για κάθε παιδί.

Τα κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος είναι:

Εισοδηματικά:

Tο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013, που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή τα πρόσωπα που φιλοξενεί να μην υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ 7.050,00 ευρώ. 'Ολες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί και είχαν απορριφθεί, καθώς και όσες θα υποβληθούν μέχρι τέλος Ιουνίου, θα αξιολογηθούν με τα νέα εισοδήματα των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος έτους 2014 και τα νέα εισοδηματικά όρια.

Σημεώνεται ότι το όριο εισοδήματος (7.050 €) προσαυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο αιτών / η αιτούσα έχει στάθμιση 1, ο/η σύζυγος, καθώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας, έχουν στάθμιση 1/3 και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φιλοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση 1/6.

(Προσοχή: O γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, διευκρίνησε ότι oι φιλοξενούμενοι δεν εξετάζονται μεμονωμένα αλλά στα πλαίσια όλου του νοικοκυριού που συνοικεί μαζί τους. Έτσι παππούς γιαγιά, παιδί, νύφη και δυο εγγόνια μαζί εξετάζονται σαν μια μονάδα αρκεί να μένουν όλοι μαζί) 

Ετσι, για ένα ζευγάρι το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 9.400 ευρώ,

για ζευγάρι με ένα παιδί στις 10.575 ευρώ 

και για τετραμελή οικογένεια 11.750 ευρώ.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, η οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για 1 προστατευόμενο τέκνο σε 1/3, δηλαδή το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 9.400 ευρώ.

Για δικαιούχο οικογένεια με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά 1/6.

Περιουσιακά:

Η συνολική ακίνητη περιουσία των αιτούντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 125.000 ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου με σύζυγο ή προστατευόμενα τέκνα ή φιλοξενούμενα πρόσωπα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.