Πρόσωπα Υποκείμενα στο ΦΠΑ 

Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής.

Ο υποκείμενος, στο ΦΠΑ, δικαιούται να εκπέσει τον ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές του (αγορές αγαθών, λήψη υπηρεσιών, έξοδα κ.λπ.), από τον ΦΠΑ που αναλογεί στις διενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (ΦΠΑ εκροών). Αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό ΦΠΑ τότε οφείλει να αποδώσει το φόρο στο Κράτος, αλλιώς το υπόλοιπο συμψηφίζεται με το ΦΠΑ της επόμενης περιόδου.

Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες.

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Τα κράτη μέλη της Ευρώπης έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνειακούς δασμούς και διαδικασίες. Οι επιχειρήσεις που ασκούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές οφείλουν να το δηλώνουν στην αρμόδια ΔΟΥ, να ελέγχουν αν ο πελάτης ή προμηθευτής τους, που έχει έδρα ένα άλλο κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, έχει εγγραφεί στο σύστημα VIES και να υποβάλλουν δήλωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, η οποία είναι στοιχείο ελέγχου μεταξύ των αρμοδίων ελεγκτικών μηχανισμών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις με υψηλά ποσά ενδοκοινοτικών αγορών ή πωλήσεων αγαθών, τα οποία ορίζονται από την Στατιστική Υπηρεσία, υποχρεούνται κάθε μήνα να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, με απώτερο προορισμό την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.