Τήρηση Βιβλίων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Λογιστική παρακολούθηση και τήρηση Μηχανογραφημένων- Χειρόγραφων βιβλίων Β και Γ Κατηγορίας. Ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα βιβλία της επιχείρησής σας, σας ενημερώνουμε για τη μέχρι τώρα πορεία της και τυπώνουμε εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, βιβλία (ημερολόγια, ισοζύγια,κ.τλ.)

Προϋποθέσεις ένταξης στις κατηγορίες βιβλίων:

  1. Στη Β κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ ενώ
  2. στη Γ εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ και υποχρεωτικά οι ΑΕ, ΕΠΕ

Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων

Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοι­νωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική ε­πικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγ­γελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερ­δοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι με τον όρο «επιτηδε­υματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσ­σει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.

Μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων είναι :

  1. τα φυσικά πρόσωπα για πώληση αγαθών (αυτούσιων ή επεξεργασμένων) μέχρι το όριο των 10.000 ευρώ
  2. φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία (πλην ελεύθερων επαγγελματιών) μέχρι του ορίου των 5.000 ευρώ
  3. όσοι δε θεωρούνται επιτηδευματίες (πχ αγρότης και η αγροτική εκμετάλλευση που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’), εφόσον δεν έχουν εν­ταχθεί για τη δραστηριότητα τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του νό­μου αυτού, ο συγγραφέας δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο συνταξιούχος για την πρώτη μετά τη συνταξιοδότηση του έκδοση βιβλίου και ο εισηγη­τής επιμορφωτικών σεμιναρίων δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συν­ταξιούχος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, το φυσικό πρόσωπο που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) δεν θεωρείται ότι ασκεί δρασ­τηριότητα υπαγόμενη στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, με την προϋπό­θεση ότι δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία και πα­ρέχει υπηρεσίες, κ.λπ.)