Υπηρεσίες

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου. Αυτό συμβαίνει γιατί ο νομοθέτης θεωρεί ότι πρέπει ο υποκείμενος στον ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει μέρος του ΦΠΑ των εισροών του, που αφορούν τις εκροές που υπάγονται στον ΦΠΑ.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το λογιστικό γραφείο μας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) φυσικών προσώπων, των συμπληρωματικών εντύπων Ε2 & Ε3 και του Ε9 όπου υπάρχει υποχρέωση.

Add a comment

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά

Υπολογίζουμε και υποβάλουμε περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ. Δηλώνουμε την έναρξη ενδοκοινοτικών συναλλαγών, επαληθεύουμε το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου και υποβάλουμε δηλώσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

του Ν.4336/2015 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν.3693/2008 (Α΄174):

2.1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν.4308/2014 χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες.

Αναλυτικά, οι συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν:

α) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροιτων προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής,

Οι παραπάνω εταιρείες ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία όταν χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του κειμένου αυτού.

2.2. Επίσης, σε τακτικό έλεγχο υπόκεινται και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της προηγούμενης περίπτωσης ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α του Ν.4308/2014, όπως παρακάτω:

Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (Public interest entities):

Οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόμο και περιλαμβάνουν:

α) Τις οντότητες των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012.

γ) Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) αριθ. 575/2013.

δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νομοθεσία ως δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, με βάση τη φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος ή τον αριθμό των απασχολούμενων.

2.3. Σε τακτικό έλεγχο υπόκεινται και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγάλοι».

 

2.4. Σε τακτικό έλεγχο υπόκεινται επίσης οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της έναρξης και του κλεισίματος της επιχείρησής σας αλλά και όλων των μεταβολών που μπορεί να προκύψουν (ίδρυση υποκαταστήματος, μεταφορά έδρας κ.λπ).

 

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τελωνειακούς δασμούς και διαδικασίες όμως προκύπτουν υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις που επιλέγουν να συναλλαγούν με επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να υποβάλλουν δήλωση έναρξης ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο μητρώο της εφορίας που υπάγονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της συναλλαγής ώστε να γραφτούν στο σύστημα VIES.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Αναλαμβάνουμε την εγγραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ και στα απαραίτητα επικουρικά ταμεία (αν απασχολεί για πρώτη φορά προσωπικό), υπολογίζουμε μισθοδοσία της περιόδου, τυπώνουμε τις απαραίτητες από το νόμο καταστάσεις (λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας, συγκεντρωτικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμών, βιβλίο αδειών, συμβάσεις, βεβαιώσεις εργοδότη κ.τλ).

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Τα πρόσωπα που απασχολoύν κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, είτε καταβάλλουν συντάξεις, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη παροχή, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οφείλουν να παρακρατούν φόρο στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από εκείνον. Τα ίδια πρόσωπα οφείλουν να επιδίδουν στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας τους, οριστική δήλωση ΦΜΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται η ταυτότητα πληρωμής, ένα έντυπο το οποίο εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, και περιέχει τον ΑΦΜ της επιχείρησής ή του προσώπου που οφείλει το φόρο, έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό που δίνεται από το Taxisnet και το ποσό πληρωμής.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Αναλαμβάνουμε προσλήψεις και απολύσεις προσωπικού, φροντίζοντας για το σωστό υπολογισμό του μισθού του και την εμπρόθεσμη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΙΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στον ΟΑΕΔ. Πριν την πρόσληψη εργαζομένου σας ενημερώνουμε για τη σωστή συλλογική σύμβαση που τον αφορά και συζητάμε τη χρονική της διάρκεια και το είδος της.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, στις οποίες αναφέρουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων. Η υποβολή των καταστάσεων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσω Taxisnet. Υποβάλλονται στοιχεία που έχουν εκδοθεί όταν η καθαρή αξία τους υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ.

Add a comment

© 2016 Taxisland