Κλίμακα χρήσης 2009

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

12.000

0

0

12.000

0

18.000

25

4.500

30.000

4.500

45.000

35

15.750

75.000

21.250

Άνω των 75.000

40

 

 

 

Η κλίμακα εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα

από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του 50% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Επίσης, εφαρμόζεται και στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε οικισμούς με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 1.000 κατοίκους, εκτός αν οι οικισμοί αυτοί έχουν χαρακτηρισθεί τουριστικοί τόποι.

β)ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

 

 

 

Εισοδήματος

Φόρου

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

ευρώ

10.500

0

0

10.500

0

1.500

15

225

12.000

225

18.000

25

4.500

30.000

4.725

45.000

35

15.750

75.000

20.475

Άνω των 75.000

40

 

 

 

Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 2.000 ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 10.000 ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά 1.000 ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.
Τα ανωτέρω αφορολόγητα ποσά ισχύουν και για τους φορολογούμενους, που ο φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα (β) χωρίς την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή 10% στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας αυτής.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
Για τους φορολογούμενους του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) , τα αφορολόγητα ποσά για τα δύο πρώτα τέκνα του πρώτου εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β). Όταν το εισόδημα του φορολογούμενου, που φορολογείται με την κλίμακα (β), είναι μικρότερο από τις μειώσεις λόγω τέκνων, η διαφορά αυτή, κατά περίπτωση, προσαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) ή μειώνει το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος της κλίμακας (β) του άλλου συζύγου.

Ημεδαπές ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό. Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009 καθορίζεται σε 25%

ΟΕ-ΕΕ - Κοινωνίες Ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009 (1-1 εως 31/12) καθορίζεται σε 20%

Κοινοπραξίες 25%

Για όλες τις ημεδαπές ΑΕ  ο φόρος για τα εισοδήματα της χρήσης 2009 καθορίζεται σε 25%