Τ ο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας χορηγείται:

  1. Από οποιαδήποτε ΔΟΥ 
  2. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (μέσω διαδικτύου)  
  3. Από τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) 
  4. Από πιστοποιημένους φορείς της υπηρεσίας χορήγησης φορολογικής ενημερότητας (Δημόσιες  υπηρεσίες, Οργανισμοί, Πιστωτικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι κ.λπ.)

Για τη χορήγηση του ΑΦΕ λαμβάνονται υπόψη:  

  1. Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
  2.  Η υποβολή της τελευταίας δήλωσης Φόρου Εισοδήματος 
  3. Η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 
  4. Η υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έπονται  της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει  ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας

Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση  αποδεικτικού ενημερότητας ΔΟΥ, διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις  χορήγησης της, αλλά δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και  περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούμενων ετών, ή τρέχοντος έτους, στερεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, με εντολή  δέσμευσης του στο Κεντρικό Σύστημα, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των  δηλώσεων. 

Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες,  ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό. Ενώ ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, όταν  υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες,  τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση  τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται η αιτία χορήγησης του, ως ακολούθως:

 α) Για είσπραξη χρημάτων

 β) Για μεταβίβαση ακινήτου

 γ) Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης  ακινήτων)

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει οφειλή δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα μέσω διαδικτύου. Σ΄ αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ. Μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα αφού εξοφλήσει το χρέος του ή μέρος αυτού ή να λάβει ενημερότητα με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του, ανάλογα την περίπτωση.


Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για με παρακράτηση μέρους της απαίτησης του δικαιούχου

 Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Το ποσό της παρακράτησης για το λόγο αυτό πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ από την Υπηρεσία ή τον Φορέα που παραλαμβάνει το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, εντός δέκα (10) ημερών από την πληρωμή του τίτλου, το αργότερο.

Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ακινήτων, όταν το αποδεικτικό ζητείται από τον πωλητή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του τιμήματος που παρακρατείται αποδίδεται από το συμβολαιογράφο στη ΔΟΥ, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου.

Όταν το αποδεικτικό ενημερότητας πρόκειται να χορηγηθεί ύστερα από την παροχή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, στη σχετική αίτηση θα δηλώνεται η Υπηρεσία στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό, το ποσό που υπολογίζεται από τον ενδιαφερόμενο ότι θα εισπραχθεί, καθώς και αν το ποσό αυτό έχει εκχωρηθεί.

Αν ζητηθεί αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων, κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης, στην οποία ο οφειλέτης είναι συνεπής, αυτό χορηγείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ, με υποχρεωτική παρακράτηση ποσοστού της απαίτησης που θα εισπραχθεί, το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του, εκτός αν στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναφέρεται ποσοστό παρακράτησης, οπότε ορίζεται το ίδιο. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων για τη συμμόρφωσή του στη διευκόλυνση, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.