Αντικειμενική δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, πισίνες, αεροσκάφη

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιδιωτικά σχολεία

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευ­σης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, κα­θώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ό­πως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υ­πηρεσιών.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκά­λους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστο­τε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται α­πό τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγο­ρία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απα­σχολεί ένα νοσοκόμο.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα

Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλοελικοφόρα, καθώς και ελικό-πτερα ορίζεται το ποσό των 65.000€ για τους πρώτους 150 ίππους και κλιμακωτά προσαυξάνεται το ποσό των 500€ για κάθε ίππο άνω των 150.
Για αεροσκάφη αεριοπροωθούμενα (JET) στο ποσότων διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης.

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη για δεξαμενές κολύμβησης

Για εξωτερική δεξαμενή κολύμβησης ορίζεται αντικειμενική δαπάνη ανάλογα την επιφάνειά της ως εξής:

Επιφάνεια

€/ τ.μ.

μέχρι τα 60 τ.μ.

160€ / ανά τ.μ.

πλέον των 60 τ.μ.

320€ / ανά τ.μ.

Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

© 2016 Taxisland