Φορολογία εισοδήματος χρήσης 2016

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Μισθωτοί - Συνταξιούχοι Ελ. Επαγγελματίες - Ατομικές Επιχειρήσεις - Αγρότες:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
  20.000,00    22% 4.400,00 20.000,00   4.400,00
  10.000,00    29% 2.900,00 30.000,00   7.300,00
  10.000,00    37% 3.700,00 40.000,00   11.000,00
Υπερβάλλον    45%

Για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ

Για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950) ευρώ

Για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

Για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω, σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ.

Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του φόρου που αναλογεί.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ φορολογητέου εισοδήματος.

Εισοδήματα από ακίνητα:

Κλιμάκιο

Συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Εισόδημα

Σύνολο Φόρου

0 - 12.000

15% 

1.800

12.000

1.800

12.001 - 35.000

35% 

8.050

35.000

9.850

Άνω των 35.000

45%

     

 

 

 

 

 

 

Ανώνυμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες εταιρείες, Συνεταιρισμοί, Κ/Ξ, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες:

Συντελεστής φορολογίας 29%
Προκαταβολή φόρου 100%

 

© 2016 Taxisland