Χρήση 2016

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Μισθωτοί - Συνταξιούχοι Ελ. Επαγγελματίες - Ατομικές Επιχειρήσεις - Αγρότες:

Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήματος (ευρώ) Φόρου (ευρώ)
  20.000,00    22% 4.400,00 20.000,00   4.400,00
  10.000,00    29% 2.900,00 30.000,00   7.300,00
  10.000,00    37% 3.700,00 40.000,00   11.000,00
Υπερβάλλον    45%

Για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο φόρος που προκύπτει μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ

Add a comment

© 2016 Taxisland