Προσλήψεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο εργαζόμενος που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά (αναπόγραφος) πρέπει να ζητήσει από το ΙΚΑ της περιοχής του την έκδοση αριθμού μητρώου εργαζομένου και ΑΜΚΑ, προσκομίζοντας: 

  1. αντίγραφο της πρόσληψής του
  2. φωτοτυπία της ταυτότητάς του
  3. τον ΑΦΜ του
  4. αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας του (π.χ. λογ/μός ΔΕΗ ή ΟΤΕ). 
Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του. Στο ίδιο υποκατάστημα δηλώνονται όλες οι εγκαταστάσεις ακόμα κι αν βρίσκονται σε διάφορες ασφαλιστικές περιοχές.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εργοδότες, προαιρετικά έως το τέλος του 2012 και υποχρεωτικά από 1/3/2013, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ), το οποίο διασυνδέεται με τον ΟΑΕΔ και το ΙΚΑ, τα εξής έγγραφα:

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας. Η επιχείρηση οφείλει να κοινοποιεί τη σύμβαση εργασίας ή έργου που συνάπτει με τον τεχνικό ασφάλειας στην αντίστοιχη Τεχνική - Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας. Το όνομα του τεχνικού ασφάλειας αναγράφεται υποχρεωτικά στους πίνακες ωρών εργασίας που θεωρούνται κάθε χρόνο από την Επιθεώρηση Εργασίας και κατά την πρόσληψη εργαζόμενων. Διευκρινίσεις δίνονται με την εγκύκλιο 31566.

Add a comment