Στη συνέχεια πηγαίνουμε το καταστατικό στο πρωτοδικείο (φροντίζουμε να κάνουμε αρκετά αντίγραφα) και έπειτα φροντίζουμε για τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ. Αφού πάρουμε το ΤΑΠΕΤ από το εθνικό τυπογραφείο απευθυνόμαστε στη ΔΟΥ για την αλλαγή της έδρας με το καταστατικό και μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση που δε υπάρχει αλλαγή εφορίας, απευθυνόμαστε στη ΔΟΥ που υπάγεται η επιχείρησή μας με το μισθωτήριο, η ΔΟΥ κάνει τον απαραίτητο έλεγχο (υποβολή ΦΠΑ, πληρωμή φόρων, ύπαρξη ή όχι υπεραξίας για τη νέα έδρα) και ορίζει αυτοψία του νέου χώρου. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω παίρνουμε τη βεβαίωση μεταβολής.

Σε περίπτωση που η νέα έδρα υπάγεται σε άλλη ΔΟΥ, απευθυνόμαστε με το μισθωτήριο στη νέα ώστε να οριστεί αυτοψία και να γίνει ο έλεγχος (π.χ. αν υπάρχει υποχρέωση καταβολής υπεραξίας) για τη νέα έδρα. Στην πορεία πρέπει την έκθεση ελέγχου της νέας ΔΟΥ να την προσκομίζουμε στην παλιά ώστε να υπογραφεί και επιστρέφουμε και πάλι στη νέα ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της μεταβολής από όπου και παραλαμβάνουμε από το μητρώο μία βεβαίωση για την αλλαγή έδρας.

Με τη βεβαίωση της ΔΟΥ ενημερώνουμε εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης το Επιμελητήριο, το ΙΚΑ (αν απασχολούμε προσωπικό) και τον ΟΑΕΕ για την μεταβολή της έδρας της επιχείρησης.

Αφού ολοκληρωθεί η μεταβολή, μεταφέρουμε με Δελτίο αποστολής τα εμπορεύματα και τα πάγια στοιχεία της εταιρίας μας από την παλιά στη νέα έδρα. Στη συνέχεια φροντίζουμε να αντικαταστήσουμε τη σφραγίδα της επιχείρησης με νέα στην οποία θα αναφέρεται η νέα διεύθυνση και διορθώνουμε τη διεύθυνση στα στοιχεία της επιχείρησης, καλούμε μηχανικό να διορθώσει τη διεύθυνση στην ταμειακή μηχανή και στο φορολογικό μηχανισμό (αν υπάρχουν). Στην περίπτωση που έχουμε αλλάξει ΔΟΥ ενημερώνουμε το τμήμα του κώδικα της παλιάς εφορίας για την αλλαγή διεύθυνσης του φορολογικού μηχανισμού και της ταμειακής μηχανής.