Μεταβολές

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ:

  1. Πρωτότυπη τροποποίηση του καταστατικού, που θα αναφέρει τη μεταβολή, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word). Η τροποποίηση πρέπει να γίνεται με συμβολαιογραφικό συμφωνητικό για τις ΕΠΕ, ενώ για τις ΟΕ-ΕΕ με ιδιωτικό συμφωνητικό. Η τροποποίηση του καταστατικού, πριν κατατεθεί στο Επιμελητήριο, θεωρείται στη ΔOY και συγκεκριμένα στο τμήμα του ΦΠΑ, στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Νομικών. Αν η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου θεωρείται και από το επιμελητήριο ώστε να γίνει η προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ενώ καταβάλλεται τέλος 50,00 €
  2. Τέσσερις (4) φωτοτυπίες της θεωρημένης τροποποίησης καταστατικού
  3. Ειδικά για τις ΕΠΕ χρειάζονται επίσης ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δημοσίευση στο ΦΕΚ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και γραμμάτιο είσπραξης από τη ΔΟΥ για δημοσίευση σε ΦΕΚ αξίας 141,33 €
Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρου του ποσοστού ένος εταίρου σε μία Ο.Ε ή Ε.Ε προϋποθέτει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με την οποία θα περιγράφεται η αλλαγή των ποσοστών και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή συνεπάγεται αυτή για παράδειγμα στην εκπροσώπηση της εταιρίας.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η αλλαγή έδρας μίας Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) προϋποθέτει, εκτός από μισθωτήριο για τη νέα έδρα σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση που ο χώρος είναι μεγαλύτερος από 50τ.μ. απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης δε θα μπορέσει να καταθέσει το μισθωτήριο στη ΔΟΥ του), ή συμβόλαιο αν πρόκειται για μεταφορά σε ακίνητο που ανήκει στην εταιρεία, τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ).

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η αλλαγή έδρας μίας ατομικής επιχείρησης προϋποθέτει την ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου για το νέο χώρο το οποίο θα επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητας κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση που ο χώρος είναι μεγαλύτερος από 50τ.μ. απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης δε θα μπορέσει να καταθέσει το μισθωτήριο στη ΔΟΥ του) , ή συμβόλαιο αγοράς αν πρόκειται για μεταφορά σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρητήριο για τη χρήση κάποιου χώρου.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η αλλαγή έδρας μίας ΕΠΕ προϋποθέτει μισθωτήριο για το νέο χώρο κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ το οποίο επιτρέπει την άσκηση δραστηριότητας (σε περίπτωση που ο χώρος είναι μεγαλύτερος από 50τ.μ. απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης δε θα μπορέσει να καταθέσει το μισθωτήριο στη ΔΟΥ του)  και τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΕ. Το καταστατικό σφραγίζεται από την αρμόδια ΔΟΥ και κατατείθεται στο επιμελητήριο το οποίο χορηγεί βεβαίωση για το πρωτοδικείο.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η αλλαγή έδρας μιας προσωπικής εταιρείας (ΟΕ-ΕΕ) απαιτεί την ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου για το νέο χώρο το οποίο θα επιτρέπει την άσκηση της δραστηριότητας κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση που ο χώρος είναι μεγαλύτερος από 50τ.μ. απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, διαφορετικά ο ιδιοκτήτης δε θα μπορέσει να καταθέσει το μισθωτήριο στη ΔΟΥ του) ή συμβόλαιο αγοράς αν πρόκειται για μεταφορά σε ιδιόκτητο ακίνητο ή παραχωρητήριο για τη χρήση κάποιου χώρου και τροποποίηση του καταστατικού με την οποία θα ορίζεται η νέα διεύθυνση.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώνουν ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) για κάθε δραστηριότητά τους στο μητρώο της εφορίας. Κατά την έναρξη της επιχείρησης επιλέγονται και δηλώνονται οι σχετικοί ΚΑΔ.

Add a comment

© 2016 Taxisland