ΓΕΜΗ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Ομόρρυθμη εταιρεία είναι αυτή που συνιστούν δύο ή και περισσότεροι εταίροι, με σκοπό να συνεμπορεύονται υπό την εταιρική επωνυμία. Έχει τη δική της νομική προσωπικότητα, επωνυμία, έδρα, ιθαγένεια και δική της περιουσία διακεκριμένη από αυτήν των εταίρων της.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, το κεφάλαιο της οποίας είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυσή της είναι 60.000 ευρώ. Διευκρινίζεται επίσης ότι με τον Ν. 3604/2007 επιτρέπεται η ίδρυση μονοπρόσωπης ΑΕ. Η ΑΕ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (εκλεγμένο όργανο) και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Mία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) συστήνεται τουλάχιστον από 2 φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Υπό κάποιες προϋποθέσεις για την ίδρυση μίας ΕΠΕ αρκεί 1 πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) όμως δεν επιτρέπεται να ιδρυθεί νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/2011 και δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, οφείλουν με αίτησή τους να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

Add a comment

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Οι επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μία βεβαίωση στην οποία αναφέρονται η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η ημερομηνία έναρξης, όμως δεν αναγράφονται βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι επιχειρηματίες, όπως οι ΚΑΔ της επιχείρησης, η διεύθυνση της έδρας, οι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία αυτών.

Add a comment