Παλαιότερη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών σε ΓΕΜΗ-Νομαρχία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Δικαιολογητικά για δημοσίευση ισολογισμού

 1. Αίτηση/γνωστοποίηση προς το Γ.Ε.ΜΗ
 2. Σχετική εκτύπωση από την ανάρτηση που έγινε στην ιστοσελίδα της εταιρείας (scrennshot) ή το φύλλο της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, ανάλογα που έχει γίνει η δημοσίευση
 3. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ (όπως αυτά αποστέλλονταν και στην νομαρχία τα προηγούμενα έτη). Συγκεκριμένα:
 • Ισολογισμό Χρήσης (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
 • Αποτελέσματα χρήσεως (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
 • Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων (Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων,  νόμιμα υπογεγραμμένα.)
 • Προσάρτημα (Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων εις διπλούν)
 • Πρακτικό ΔΣ (με θέματα: έγκριση οικονομικών καταστάσεων και προσαρτήματος, ημερ.σύγκλισης ΓΣ κτλ)
 • Έκθεση ΔΣ για ΑΕ/ή Διαχειριστών ΕΠΕ
 • Έκθεση Ελεγκτών (αν απαιτείται)
 • Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 € για τις ΑΕ και 271,80 για τις ΕΠΕ)

Οι εταιρίες πρέπει να γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ κάθε φορά την ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων  στην ιστοσελίδα  τους, υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, εντός 20 ημερών πριν τη Γενική Συνέλευση. Οι 20 ημέρες δεν υπολογίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα αλλά από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ .

© 2016 Taxisland