Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνεται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015.

Το εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά προκύπτει από τη σύγκριση των τεκμηρίων και του εισοδήματος που έχει δηλωθεί. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο μεγαλύτερο εκ των δύο και υπολογίζεται ως εξής:

Εισόδημα

Συντελεστής Εισφοράς %

Ειδική εισφορά

12.001 -  20.000

1%

120 - 200

20.001 -  50.000

2%

400 - 1.000

50.001 - 100.000

3%

1.500 - 3.000

Άνω των 100.000

4%

                4.000 -

Εισφορά 5% επί του συνολικού εισοδήματος επιβάλλεται στους βουλευτές, αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα μετακλητά στελέχη επιπέδου γενικού, ειδικού γραμματέα και διοικητή οργανισμού.

Παραδείγματα υπολογισμού έκτακτης εισφοράς

Εισόδημα 9.000 ευρώ, έκτακτη εισφορά 0 ευρώ

Εισόδημα 12.500 ευρώ, έκτακτη εισφορά 12.500 * 1%= 125 ευρώ

Εισόδημα 25.000 ευρώ, έκτακτη εισφορά 25.000* 2%= 500 ευρώ

Η εισφορά αλληλεγγύης αποδίδεται με το ειδικό εκκαθαριστικό που στέλνει η εφορία. Ειδικά για τους μισθωτούς από το 2012 και έπειτα η εισφορά παρακρατείται από το μισθό και αποδίδεται στο κράτος από τον εργοδότη, όπως συμβαίνει και με το φόρο.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα που αφορούν :

  1. μισθούς, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80% (ογδόντα τοις εκατό).
  2. η αποζημίωση απόλυσης
  3. η παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελούσιας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα (που χορηγούνται σύμφωνα με τους Ν. 4153/1961 (ΦΕΚ 45 Α΄), Α.Ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α) Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α) και Ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α΄)).

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Επειδή αυτές οι προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να εξευρεθούν από τα στοιχεία που επεξεργάζεται η ΓΓΠΣ, προκειμένου οι φορολογούμενοι αυτοί να εξαιρεθούν από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος θα υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟ.Υ., αίτηση για νέα εκκαθάριση, με τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, ως μακροχρόνια άνεργοι, ή ότι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και με υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποκτούν πραγματικά εισοδήματα.

Δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. στις αμοιβές των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 13 του πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Απριλίου 1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς και στις αμοιβές των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ. 1014/22-2-2010.
  2. στις αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέονται με την παραγωγή και δηλώνονται στους κωδικούς αριθμούς 477-478 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ενώ αντίθετα υπόκεινται σε εισφορά όσες δίδονται επί της παραγωγής και δηλώνονται στους κωδικούς 659-660.
  3. σε κανένα ποσό από αυτά που δηλώνονται στους κωδικούς 781 -782, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν αποτελούν εισόδημα.

 Εκκαθαριστικό & πληρωμή

 Σχετικές αποφάσεις: ΠΟΛ.1149/20-6-2013

© 2016 Taxisland