Δημοσίευση ισολογισμού έως χρήση 2015

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι ισολογισμοί των ΑΕ και των ΕΠΕ που χρήζουν δημοσίευσης σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, το Ν. 3190/1955 και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 προβλέπεται να δημοσιεύονται

σε ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και στο ΓΕ.ΜΗ αλλά προηγουμένως και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας ή στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι της εταιρείας και όχι κάποιου προσώπου που σχετίζεται με την εταιρία (πχ μετόχου κτλ).

Για να αναρτούν νόμιμα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ στην ιστοσελίδα τους και όχι σε οικονομική εφημερίδα τις πράξεις και στοιχεία τους (πχ ισολογισμός, αλλαγή έδρας, αλλαγή ΔΣ, κτλ), πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται μετά από συμπλήρωση αίτησης τους και αφού καταβληθεί παράβολο 10, 00€.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, η εταιρία πρέπει να εγγαφεί στο σύστημα εδώ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου για το taxisnet. Στη συνέχεια, συμπληρώνεται μία φόρμα με username, password και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Με τους κωδικούς που δηλώθηκαν στη φόρμα μπορεί να κάνει είσοδο στο https://services.businessportal.gr/ και να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήσεις για πιστοποιητικά και μεταβολές.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (πρακτικό του Δ.Σ., προσάρτημα, έκθεση ελεγκτών (αν απαιτείται), αρχείο δημοσίευσης ισολογισμού, ισολογισμός) πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Σημειώνεται, ότι πλέον δεν υπάρχει υποχρέωση για αγορά διπλότυπου είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 € για τις ΑΕ και 271,80 για τις ΕΠΕ)

Παλαιότερη διαδικασία υποβολής

© 2016 Taxisland