Δημοσιεύσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Οι πράξεις των ΑΕ και των ΕΠΕ που χρήζουν δημοσίευσης (πχ ισολογισμός, αλλαγή έδρας, αλλαγή ΔΣ, κτλ) σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, το Ν. 3190/1955 και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 προβλέπεται να δημοσιεύονται σε ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και στο ΓΕ.ΜΗ.

Οι αιτήσεις καταχώρισης και τα δικαιολογητικά για τη δημοσίευση μπορούν να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου (καταργείται η υποχρέωση για έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση, στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕ.ΜΗ). Η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις αιτήσεις και για όλες τις νομικές μορφές. Ειδικά όμως για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ακόμα και αν υποβληθούν σε έντυπη μορφή, απαιτούνται και σε ψηφιακή μορφή (cd, usb).

Για την ηλεκτρονική υποβολή, οι εταιρία πρέπει να εγγαφεί στο σύστημα εδώ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου για το taxisnet. Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα με username, password και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Με τους κωδικούς που δηλώθηκαν στη φόρμα μπορεί να κάνει είσοδο στο https://services.businessportal.gr/ και να υποβάλει ηλεκτρονικά αιτήσεις για πιστοποιητικά και μεταβολές. Οι εταιρία, για να μπορέσει να κάνει χρήση της υπηρεσίας, οφείλει να πληρώσει ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ το οποίο ανέρχεται στα 320,00 και το τέλος καταχώρησης ανάλογα την αίτηση. Για την πληρωμή εκδίδονται ταυτότητες οφειλής αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης. 

Δημοσίευση ισολογισμού

© 2016 Taxisland