Δικαιολογητικά για τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ:

  1. Πρωτότυπη τροποποίηση του καταστατικού, που θα αναφέρει τη μεταβολή, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word). Η τροποποίηση πρέπει να γίνεται με συμβολαιογραφικό συμφωνητικό για τις ΕΠΕ, ενώ για τις ΟΕ-ΕΕ με ιδιωτικό συμφωνητικό. Η τροποποίηση του καταστατικού, πριν κατατεθεί στο Επιμελητήριο, θεωρείται στη ΔOY και συγκεκριμένα στο τμήμα του ΦΠΑ, στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Προνοίας Νομικών. Αν η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου θεωρείται και από το επιμελητήριο ώστε να γίνει η προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου ενώ καταβάλλεται τέλος 50,00 €
  2. Τέσσερις (4) φωτοτυπίες της θεωρημένης τροποποίησης καταστατικού
  3. Ειδικά για τις ΕΠΕ χρειάζονται επίσης ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δημοσίευση στο ΦΕΚ (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και γραμμάτιο είσπραξης από τη ΔΟΥ για δημοσίευση σε ΦΕΚ αξίας 141,33 €

 ΑΕ

  1. Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (ή και απόφαση της Γενικής συνέλευσης) της εταιρίας που αποφάσισε τη μεταβολή νομίμως υπογεγραμμένο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
  2. Ανακοίνωση περίληψης της μεταβολής για δημοσίευση σε ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή
  3. Γραμμάτιο είσπραξης ΔΟΥ για δημοσίευση της ανακοίνωσης σε ΦΕΚ αξίας 289,00 €

Ειδικές περιπτώσεις:

Aν η μεταβολή αφορά στην τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, τότε υποβάλλεται το κωδικοποιημένο καταστατικό (με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις)  σε τρία (3) αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν η τροποποίηση αφορά στην αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου πρέπει να υπάρχει και η προέγκριση από το επιμελητήριο για την οποία καταβάλλεται τέλος αξίας 50,00€.

Αν η τροποποίηση αφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να κατατεθεί και το γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰   επί του κεφαλαίου υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού εκτός αν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου βάση των νόμων Ν.1297/92 και Ν.2166/93 (ο φόρος καταβάλλεται στο λογαριασμό 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας).

Σε όλες τις περιπτώσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ)

Υποβάλλονται επίσης:

  1. αίτηση υπογεγραμμένη απ’ το νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και
  2. απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρησης στο ΓΕ.Μ.Η. αξίας 10,00€  το οποίο πληρώνεται στο Επιμελητήριο με την υποβολή των δικαιολογητικών
  3. ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων σε περιπτώσεις αλλαγής εταίρων/εκπροσώπων/διαχειριστών/ μελών ΔΣ (και ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
© 2016 Taxisland