Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να ακολουθηθεί εξής διαδικασία :

Προέγκριση Επωνυμίας

Ο επιχειρηματίας επιλέγει  την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της νέας επιχείρησης, κατατεθεί συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο στο οικείο Επιμελητήριο και εφόσον είναι γνωστοί ο σκοπός και ο τύπος της, το Επιμελητήριο χορηγεί βεβαίωση ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη επιχείρηση. Η βεβαίωση που θα δοθεί περιέχει τον αύξοντα αριθμό κράτησης της επωνυμίας, ο οποίος ισχύει για δύο (2) μήνες.
Σημειώνεται ότι οι Δ.Ο.Υ. είναι υποχρεωμένες να μη χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητος, αν αυτά δεν τους προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο επιμελητήριο. 

Ασφάλιση των Φυσικών Προσώπων 

Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται στον αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεται. (συνήθως Ο.Α.Ε.Ε.)

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

 1. Κατάθεση στον Ο.Α.Ε.Ε. - ΤΕΒΕ που ανήκουμε , όπως φωτοτυπία  Αστυνομικής Ταυτότητας, Μισθωτήριο, κ.λπ.)
 2. Συμπλήρωση δικαιολογητικών όπως: Αίτηση εγγραφής  και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο  Ο.Α.Ε.Ε. είναι ή όχι  πρώτος ασφαλιστικός φορέας.
 3. Πληρωμή εισφοράς απογραφής  105,81 Ευρώ και παίρνουμε την Προσωρινή  Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης του Ο.Α.Ε.Ε,  που θα υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ.

Δ.Ο.Υ. Έδρας - Έναρξη   

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία σύστασης της ατομικής επιχείρησης είναι η έναρξη εργασιών στην ΔΟΥ έδρας. Για την έναρξη εργασιών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική ταυτότητα.
 2. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
 3. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα. Για όσους χρησιμοποιούν σαν έδρα την κατοικία τους, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: "Χρησιμοποιώ σαν επαγγελματική μου έδρα την κατοικία μου, η οποία είναι μισθωμένη ή ιδιόκτητη (θα γίνεται αναφορά στον τίτλο κυριότητος, π.χ. αυξ. αριθμός συμβολαίου, ονοματεπώνυμο συμβολαιογράφου, ημερομηνία σύνταξης συμβολαίου) και επιτρέπω φορολογικό έλεγχο τις εργάσιμες ώρες και ημέρες".
 4. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
 5. Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 6. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (αρθρ. 80, 81 ν.3463/2006 - ΥΠΕΣΔΑ Aρ.Πρ. 1055/1.3.2007).
 7.   Μ2 Δήλωση Έναρξης / Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου και κατά περίπτωση:
  Μ6 Δήλωση Δραστηριοτήτων
  Μ10 Δήλωση εγκατάστασης Εσωτερικού
  Μ11 Δήλωση εγκατάστασης Εξωτερικού
  Μ12 Δήλωση Πωλήσεων από απόσταση  

Σημειώνεται ότι καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών (ΠΟΛ 1221)

Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης και εντός 3 ημερών διενεργείται έλεγχος (αυτοψία), προκειμένου να γίνει επαλήθευση των δεδομένων που αναγράφονται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνεται το Έντυπο «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ» που επισυνάπτεται στη Δήλωση Έναρξης.

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, η οποία τους επιτρέπει να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Ολοκλήρωση εγγραφής στον Ασφαλιστικό Οργανισμό

 Με τη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία απευθυνόμαστε στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό (Ο.Α.Ε.Ε) για να ολοκληρώσουμε την εγγραφή και παίρνουμε την πράξη εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. και ενημερότητα για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Εγγραφή στο Επιμελητήριο

Εντός δύο μηνών από την έναρξη της, η επιχείρησή πρέπει να εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο και θα πρέπει να υποβληθούν σ’ αυτό :

 1. Αίτηση- Δήλωση σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.
 2. Βεβαίωση, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία).
 3. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο Ε.Ε. ή Άδεια Παραμονής και Εργασίας, όπου απαιτείται (σε φωτοτυπία ).
 4. Ειδική άδεια λειτουργίας, όπου απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
 5. Μισθωτήριο ή άλλο δικαιολογητικό (π.χ. Ε9 και συμβόλαιο όταν πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο) ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το νωρίτερο, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων) 

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τις ατομικές επιχειρήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και Ο.Γ.Α.)                                                          

δ. εκπληρωθούν οι προς το Επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές .  

Τέλος, δίνεται από το Επιμελητήριο Βεβαίωση Εγγαφής και μη οφειλής ώστε να χρησιμοιηθεί για τη θεώρηση στη Δ.Ο.Υ.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Θεώρηση)

Στη συνέχεια πρέπει να γίνει Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων .

Δείτε επίσης: Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.