Τα πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στο παρελθόν και δεν ασκούν δραστηριότητα πλέον πρέπει να πραγματοποιήσουν διακοπή επαγγέλματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων ώστε να αποφύγουν την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο εκκαθαριστικό, σύμφωνα με την παρακάτω ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.