Ανάλωση κεφαλαίου

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Κάθε φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί παλαιότερα δηλωμένα εισοδήματα του (ανάλωση κεφαλαίου), που έχουν φορολογηθεί ή απαλλάσονταν από το φόρο, προκειμένου να καλύψει κάποια αγορά ή τεκμήρια.

Για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί κεφάλαιο που σχηματίσθηκε τα προηγούμενα έτη, αρκεί αυτά να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους και να μπορεί να το αποδείξει. Το ποσό αυτό αναγράφεται στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Το Ε1 πρέπει να συνοδεύεται από έντυπο πίνακα υπολογισμού της ανάλωσης κεφαλαίου.

Το κεφάλαιο κάθε έτους προσδιορίζεται αθροίζοντας τα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν απαλλαχθεί από το φόρο, τα χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, τα ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, άλλα και ποσά που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί (π.χ. εισόδημα που απόκτησε όταν ήταν ανήλικος και φορολογήθηκε στο όνομα του γονέα του, για κάλυψη δαπάνης που έγινε μετά την ενηλικίωση του, εκτός αν είχε γίνει επίκληση αυτού του εισοδήματος από το γονέα κατά το παρελθόν προς κάλυψη από αυτόν τεκμηρίου, εισόδημα που δήλωσε ο ένας εκ των συζύγων πριν την έγγαμη συμβίωση όταν υπέβαλε χωριστή δήλωση για τα δικά του εισοδήματα). Βέβαια από τα παραπάνω αφαιρούνται τα ποσά που έχουν πληρωθεί για την απόκτησή τους (π.χ. φόροι), εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.

Για να υπολογιστεί τελικά το διαθέσιμο κεφάλαιο, από το παραπάνω άθροισμα, αφαιρούνται οι δαπάνες που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και οι δαπάνες αγοράς περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικά για εισοδήματα μέχρι και 31/12/2007 αφαιρούνται οι δαπάνες (π.χ. τεκμήριο συντήρησης αυτοκινήτου) ακόμα και αν υπήρχε απαλλαγή από την εφαρμογή του τεκμηρίου. Ενώ από τα εισοδήματα που προκύπτουν από 1/1/2008 αφαιρούνται μόνο οι δαπάνες που έχουν τεκμήριο, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είχε απαλλαγή ή όχι (π.χ. για αυτοκίνητα αναπήρων). Αν δεν υπάρχουν δαπάνες διαβίωσης ή αυτές είναι μικρότερες από τα 3.000 ευρώ για το άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και 5.000 ευρώ για συζύγους τότε αφαιρείται ποσό τουλάχιστον 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που προκύπτει ζημία από εμπορική επιχείρηση σε κάποιο έτος αυτή συμψηφίζεται μόνο με τα εισοδήματα του έτους αυτού. Αν το αποτέλεσμα της χρήσης αυτής είναι αρνητικό τότε δεν υπολογίζεται το έτος αυτό για την ανάλωση κεφαλαίου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που σε κάποια χρήση ο προσδιορισμός του εισοδήματος είχε γίνει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες. Η ζημία που ίσως προκύπτει δε μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις, απλά δε θα ληφθεί υπόψη.

© 2016 Taxisland