Για να μάθετε αν έχετε ΑΜΚΑ και ποιος είναι αυτός μεταβείτε εδώ .

Σε περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ απευθυνθείτε στο ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε ασφαλιστικά ταμεία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

Για Έλληνες Υπήκοους: 

  1. Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
  2. Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Για Ξένους Υπήκοους: 

  1. Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή διαβατήριο
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή στοιχεία
  3. Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Αν δεν μπορείτε να παραλάβετε αυτοπροσώπως ΑΜΚΑ, ο εκπρόσωπος σας πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης του εκπροσώπου και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.

Τέλος, σε περίπτωση που μεταβληθούν τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως όνομα, τηλέφωνο, δ/νση, ασφαλιστικός φορέας κ.λπ.) πρέπει να ενημερώσετε την καρτέλα σας μέσω των ΚΕΠ ή των γραφείων ΑΜΚΑ.