Δικαιολογητικά :

Παλιοί ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992)

Νέοι ασφαλισμένοι (όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993)