Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες, ανέρχεται στα 360,00 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε μέλος της οικογένειας του.

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

•    Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
•    Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.  
Για τους απασχολούμενους σε τουριστικά επαγγέλματα (ή και εποχιακά π.χ. μουσικοί, ηθοποιοί κ.α ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία). Συγκεκριμένα:

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓ/ΤΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
(μήνες)

14μηνο Ημέρ.Εργ.
12μηνο Ημέρ.Εργ.
14μηνο Ημέρ.Εργ.
 
125-149 (1) 100-149 100-149 5

150-179 (2)

150-179

150-179

6

180-219 (3)

180-219

180-219

8

220-249

220-249

220-249

10

250 και άνω

250 και άνω

250 και άνω

12

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας

12

1.Ή 200 στη διετία
2.Ή 250 στη διετία
3.Ή 300 στη διετία

Ο δικαιούχος πρέπει να εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ (να βγάλει κάρτα ανεργίας) και να κάνει αίτηση για το επίδομα εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας  του. Η εγγραφή του ανέργου στο μητρώο του Οργανισμού γίνεται μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια υπηρεσία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επιδείξει είναι τα εξής:

  1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
  2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
  4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
  5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
  6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
  7. Επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  8. Άδεια διαμονής ή εργασίας εάν είναι υπήκοος τρίτης χώρας
  9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
  10. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.

Η διαδικασία ανανέωσης των δελτίων ανεργίας γίνεται ανά τρίμηνο και ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα της επιδότησής. Το δικαίωμα της επιδότησης αναγνωρίζεται με εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ. Ο άνεργος, για να κατοχυρώσει τη ροή της επιδότησής του, υποχρεούται σε αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε δεσμευτικά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης), όπως αυτά αναγράφονται στην εγκριτική απόφαση. Με την αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στον ΟΑΕΔ κατοχυρώνει την καταβολή του επιδόματος όχι μόνον για τον τρέχοντα μήνα, αλλά και για το δίμηνο που ακολουθεί. Η εμφάνιση των ανέργων στον ΟΑΕΔ εκτός των διαστημάτων που έχουν ορισθεί δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο σύστημα. Στην περίπτωση που ο άνεργος δεν εμφανιστεί για να δηλώσει την παρουσία του για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε παραγράφεται η αξίωσή του μέχρι τη λήξη της επιδότησής του.

Η καταβολή των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε Παρασκευή.