Το ΔΣ συζητάει το θέμα της μεταφοράς και ορίζει το χρόνο σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης (έκτακτης ή τακτικής) με θέμα ημερησίας διάταξης, τη μεταφορά της έδρας της και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά στην έδρα της εταιρίας. Σε περίπτωση που η νέα έδρα βρίσκεται στον ίδιο Δήμο με την αρχική και στο καταστατικό δεν αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση δεν απαιτείται η σύγκλιση της ΓΣ (αφού δε χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού) αλλά το ΔΣ αποφασίζει για τη μεταφορά.

Η τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕ χρειάζεται δημοσίευση. Έτσι το καταστατικό κωδικοποιείται, μετά την τροποποίηση του άρθρου που ορίζει την έδρα, και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ μαζί με την αίτηση για ανακοίνωση της τροποποίησης, την ανακοίνωση της τροποποίησης, το πρακτικό του ΔΣ που αποφασίζει τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ, το πρακτικό της ΓΣ, το παράβολο για τη δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού αξίας 289,72 € και ένα παράβολο αξίας 10,00€ (πληρώνεται στο ταμείο του Επιμελητηρίου). Επίσης, πρέπει να κατατεθούν το καταστατικό και τα πρακτικά σε ψηφιακή μορφή. Τα δικαιολογητικά αποστέλονται στη Νομαρχία και στη συνέχεια δίνεται στο Εθνικό Τυπογραφείο η ανακοίνωση για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

 Με την ανακοίνωση της αλλαγής έδρας, το τροποποιημένο καταστατικό και το μισθωτήριο (ή συμβόλαιο αγοράς) απευθυνόμαστε στη ΔΟΥ ώστε να ολοκληρωθεί, μετά από έλεγχο (οφειλόμενοι φόροι, μη υποβολή δηλώσεων, υπεραξία κ.τλ) και ενδεχόμενη αυτοψία του νέου χώρου, η αλλαγή έδρας και να πάρουμε βεβαίωση για τη μεταβολή της έδρας.

Αφού ολοκληρωθεί η μεταβολή στη ΔΟΥ, φροντίζουμε να ενημερώσουμε πελάτες και προμηθευτές για την αλλαγή έδρας, βγάζουμε σφραγίδα με τα νέα στοιχεία της εταιρείας, διορθώνουμε τη διεύθυνση στα ήδη θεωρημένα στοιχεία και καλούμε μηχανικό να διορθώσει τη διεύθυνση στην ταμειακή μηχανή και στο φορολογικό μηχανισμό (αν υπάρχουν). Αποστέλλουμε με δελτίο αποστολής τα εμπορεύματα και τα πάγια της εταιρείας από την παλιά στη νέα έδρα μόνο όταν έχουμε τη βεβαίωση μεταφοράς έδρας από την εφορία. Τέλος, πρέπει εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης για την αλλαγή της έδρας να γνωστοποιηθεί στη ΔΟΥ, στο ΙΚΑ, στο Επιμελητήριο και σε όλους τους αρμόδιους φορείς (πχ ΟΑΕΕ) η αλλαγή και φροντίζουμε να ενημερώσουμε το τμήμα του κώδικα για την αλλαγή διεύθυνσης του φορολογικού μηχανισμού και της ταμειακής μηχανής.