Σε περίπτωση που δε υπάρχει αλλαγή εφορίας, απευθυνόμαστε στη ΔΟΥ που υπάγεται η επιχείρησή μας με το μισθωτήριο (ή συμβόλαιο, κ.τλ), η ΔΟΥ κάνει τον απαραίτητο έλεγχο (υποβολή ΦΠΑ, πληρωμή φόρων, ύπαρξη ή όχι υπεραξίας για τη νέα έδρα) και ορίζει αυτοψία του νέου χώρου. Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω παίρνουμε τη βεβαίωση μεταβολής.

Σε περίπτωση που η νέα έδρα υπάγεται σε άλλη ΔΟΥ, απευθυνόμαστε με το μισθωτήριο (ή συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κ.τλ) στη νέα ώστε να οριστεί αυτοψία και να γίνει ο έλεγχος(π.χ. αν υπάρχει υποχρέωση καταβολής υπεραξίας) για τη νέα έδρα. Στην πορεία πρέπει την έκθεση ελέγχου της νέας ΔΟΥ να την προσκομίζουμε στην παλιά ώστε να υπογραφεί και επιστρέφουμε και πάλι στη νέα ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της μεταβολής από όπου και παραλαμβάνουμε από το μητρώο μία βεβαίωση για την αλλαγή έδρας.

Με τη βεβαίωση της ΔΟΥ ενημερώνουμε το Επιμελητήριο, το ΙΚΑ (αν απασχολούμε προσωπικό) και τον ΟΑΕΕ για την μεταβολή της έδρας της επιχείρησης.

Αφού ολοκληρωθεί η μεταβολή, μεταφέρουμε με Δελτίο αποστολής τα εμπορεύματα και τα πάγια στοιχεία της επιχείρησής μας από την παλιά στη νέα έδρα. Στη συνέχεια φροντίζουμε να αντικαταστήσουμε τη σφραγίδα της επιχείρησης με νέα στην οποία θα αναφέρεται η νέα διεύθυνση και διορθώνουμε τη διεύθυνση στα στοιχεία της επιχείρησης, καλούμε μηχανικό να διορθώσει τη διεύθυνση στην ταμειακή μηχανή και στο φορολογικό μηχανισμό (αν υπάρχουν). Τέλος, ενημερώνουμε το τμήμα του κώδικα της εφορίας για την αλλαγή διεύθυνσης του φορολογικού μηχανισμού και της ταμειακής μηχανής.