Μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα :

Μήκος

μη ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα

   4.000 €

πάνω από 5 μέτρα

+ 2.000 € /ανά μέτρο 

Μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης ορίζεται στο εξής κλιμακωτά: 

Μήκος

€/μέτρο

Μέχρι 7 μέτρα

12.000 €

Από 7μ. έως 10μ.

3.000 € / ανά μέτρο

Από 10μ. έως 12μ.

7.500 € / ανά μέτρο

Από 12μ. έως 15μ.

15.000 €/ανά μέτρο

Από 15μ. έως 18μ.

22.500 €/ανά μέτρο

Από 18μ. έως 22μ.

30.000 €/ανά μέτρο

Πλέον 22μ.

50.000 €/ανά μέτρο

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης του παραπάνω πίνακα μειώνονται κατά ποσοστό 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο , τύπον τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση.

Η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται ανάλογα την παλαιότητα του κάθε σκάφους, η οποία υπολογίζεται από το έτος που νηολογήθηκε το σκάφος, ως εξής :

Έτη

% μείωσης

σκάφη άνω των 5 ετών

15%

άνω των 10 ετών

30%

Στα σκάφη με μόνιμο πλήρωμα ναυτολογημένο ολόκληρο ή μέρος του έτους στη δαπάνη προστίθεται και ή αμοιβή του πληρώματος .Ενώ τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικειμενική δαπάνη.