Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης

  1. από 2.800€ έως 4.999€/τ.μ. τα ποσά του παραπάνω πίνακα προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 40% και
  2. από 5.000€/τ.μ. και άνω κατά ποσοστό 70% .

Για μονοκατοικίες τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% .

Αν η κατοικία μισθώνεται (ή έχει αποκτηθεί) ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης επιμερίζονται με βάση τους μήνες που χρησιμοποιήθηκε το ακίνητο. Διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Η αντικειμενική δαπάνη για δευτερεύουσες κατοικίες (ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ) καθώς και για τους βοηθητικούς χώρους τους υπολογίζεται στο μισό της αξίας του παραπάνω πίνακα. Σημειώνεται ότι για δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες δεν ισχύει πλέον ο περιορισμός της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από αυτές, σε τρεις μήνες το έτος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους. Αν ο ένας έχει παραχωρήσει το ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο, ο οποίος χρησιμοποιεί την κατοικία στο σύνολό της, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

Σημειώνεται ότι οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες που βαρύνουν συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% των όσων προκύπτουν από τα παραπάνω.

 Εξαιρέσεις:

  1. Σε κενές κατοικίες δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.τλ) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για διάστημα έξι μηνών και άνω.
  2. Δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.