Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δε θεωρούνται επιτηδευματίες.

Το ποσό ανέρχεται στα :  

  1. 400 ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
  2. 500 ευρώ ετησίως για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Ειδικά για το οικονομικό έτος 2011, το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 300 ευρώ και για τις δύο κατηγορίες επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών.

Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκαταστημάτων, επιβάλλεται επιπλέον τέλος επιτηδεύματος 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Το τέλος επιτηδεύματος, που βαρύνει τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους έχουν ατομική επιχείρηση, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο εκκαθαριστικό που αποστέλει η εφορία μετά την υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1). Το τέλος που βαρύνει τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κτλ) θα αποσταλεί στο όνομα των εταριών αυτών και όχι σε κάθε εταίρο, μέλος ή μέτοχο ξεχωριστά. 

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης επιχειρήσεων, το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώνεται στις επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν και στην προερχόμενη από τη συγχώνευση ή στην διασπασθείσα και στις επωφελούμενες από τη διάσπαση και περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας μέσα στη χρήση για την οποία επιβάλλεται το τέλος.

Το τέλος επιτηδεύματος δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος.

Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους:

  1. οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους 
  2. ατομικές  εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Εκκαθαριστικό & πληρωμή 

Σχετικές αποφάσεις :

ΠΟΛ.1149/13.6.2012