Μπορώ να ανεβάσω τα αρχεία σε άλλη μορφή από .doc;

Αν δεν υπάρχουν σε μορφή doc (παλιά καταστατικά γραφομηχανής κλπ) μπορείτε να τα ανεβάσετε στο σύστημα και σε μορφή pdf φροντίζοντας ώστε το τελικό αρχείο να μην ξεπερνάει σε μέγεθος τα 5MB

Πώς αποθηκεύω στο σύστημα ώστε να συνεχίσω την επόμενη ημέρα;
Η διαδικασία αυτοαπογραφής μπορεί να γίνει και σταδιακά. Τίποτε από όσα έχετε καταχωρίσει δε χάνεται. Μολονότι δεν υπάρχει εικονίδιο «προσωρινή αποθήκευση» το πληροφοριακό σύστημα αποθηκεύει και διατηρεί ό,τι έχετε καταχωρίσει μέχρι τη στιγμή που βγαίνετε από αυτό και τα επαναφέρει στην οθόνη σας όταν ξαναμπείτε στο σύστημα.

Έχω ξεκινήσει τη διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ηλεκτρονικά. Εάν για οποιοδήποτε λόγο τη διακόψω ό,τι έχω καταχωρίσει χάνεται; Εάν συνειδητοποιήσω ότι έκανα κάποιο λάθος μπορώ να το διορθώσω;
Η διαδικασία αυτοαπογραφής μπορεί να γίνει και σταδιακά. Τίποτε από όσα έχετε καταχωρίσει δε χάνεται. Μολονότι δεν υπάρχει εικονίδιο «προσωρινή αποθήκευση» το πληροφοριακό σύστημα αποθηκεύει και διατηρεί ό,τι έχετε καταχωρίσει μέχρι τη στιγμή που βγαίνετε από αυτό και τα επαναφέρει στην οθόνη σας όταν ξαναμπείτε στο σύστημα. Αντιστοίχως, το σύστημα σας επιτρέπει να προβείτε και σε διορθώσεις, επιλέγοντας το εικονίδιο «προηγούμενο βήμα».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτοαπογραφής και τυπώσετε τη σχετική βεβαίωση δεν μπορείτε πλέον να προβείτε σε καμία διόρθωση. Για τυχόν διορθώσεις θα πρέπει να ενημερώσετε την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ κατά την υποβολή των δικαιολογητικών η οποία θα τις κάνει μαζί με τον έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων.

Θέλω διευκρινήσεις / έχω προβλήματα με τη διαδικασία αυτοαπογραφής. Που πρέπει να απευθύνομαι;
Για τεχνικά θέματα (μηνύματα λάθους, αδυναμία ανεβάσματος αρχείων κτλ) απευθύνεστε στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ στα τηλ. 210-3387104-5 εσωτ. 3
Για διαδικαστικά/νομικά ερωτήματα απευθύνεστε στην οικεία Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε. Κατάλογος των επιμελητηρίων με διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.businessportal.gr/chambers.html.
Εάν αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση του ΓΕΜΗ της εταιρείας σας είναι το Αυτοτελές Τμήμα ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, επικοινωνείτε με το τηλ. 213-1514303.

Στις φόρμες που συμπληρώνουμε για την διαδικασία της αυτοαπογραφής επιχειρήσεων πρέπει να μπουν στοιχεία από το τελευταίο ισχύον καταστατικό κάποιας επιχείρησης ή από τα αρχικό;
Η αυτοαπογραφή «φωτογραφίζει» την τρέχουσα κατάσταση του κάθε υπόχρεου. Συνεπώς καταχωρίζονται τα στοιχεία του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού, του εν ενεργεία διοικητικού συμβουλίου αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία κοκ. Έτσι, για παράδειγμα, αν έχει αλλάξει ο σκοπός της εταιρείας, καταχωρίζεται ο σκοπός όπως απεικονίζεται στο σημερινό καταστατικό της εταιρείας.

Κατά τη διαδικασία αυτοαπογραφής μέσω του διαδικτυακού τόπου ΓΕΜΗ χρειάζεται να υποβάλλω ηλεκτρονικά και έγγραφα; Εάν ναι, τι κάνω στην περίπτωση που δεν τα έχω σε μορφή .doc;
Ναι, ο χρήστης πρέπει να αναρτήσει τα έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρίες απαιτείται μεταξύ άλλων το ισχύον καταστατικό, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα σχετικά έγγραφα αναρτώνται κατά προτίμηση σε μορφή κειμένου (.doc, χωρίς εικόνες) προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στο “ανέβασμά» τους. Αν δεν υπάρχουν σε μορφή .doc, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα αντίγραφα σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (pdf, jpeg κτλ) σε χαμηλή ανάλυση και ασπρόμαυρα προκειμένου να μην μπλοκάρει το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται σκαναρισμένες οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του.

Τι γίνεται όταν το έγγραφο που υποβάλλω ηλεκτρονικά δεν είναι θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρησή του αρχή ή υπογεγραμμένο από τον εκδότη του;
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση ανάρτησης απλού αρχείου κειμένου (.doc), αυτό δεν θα φέρει τις υπογραφές ως ακριβές αντίγραφο, ωστόσο η ίδια η ανάρτησή του από τον υπόχρεο σημαίνει ότι είναι αληθές, ακριβές και όμοιο με το τηρούμενο από την αρμόδια αρχή. Συνεπώς δεν υπάρχει συνέπεια όταν το έγγραφο που υποβάλλεται ηλεκτρονικά δεν είναι θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρησή του αρχή ή υπογεγραμμένο από τον εκδότη του.
Θεωρημένα από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου του υποχρέου Αρχή πρέπει να είναι τα έγγραφα τα οποία θα αποσταλούν ή προσκομιστούν στην εκάστοτε υπηρεσία ΓΕΜΗ μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής.
Αν υπάρχει έγγραφο με σφραγίδα Νομαρχίας στο αρχείο της εταιρείας τότε μπορεί να επικυρωθεί από δικηγόρο ή από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον της επιδειχθεί.

Χρειάζεται να υποβληθούν και τα πρωτότυπα έγγραφα σε φυσική μορφή; Πρέπει οπωσδήποτε να πάω στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά έγγραφα παρόλο που τα ανήρτησα; Σε ποια προθεσμία; Με ποιο τρόπο; Ποιος και πότε θα αντιπαραβάλλει τα υποβαλλόμενα έγγραφα;
Ναι, ακόμα και στην περίπτωση που η ανάρτηση των ψηφιακών αντιγράφων στο σύστημα αυτοαπογραφής ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση για αποστολή με συστημένη επιστολή ή προσκόμιση από τον ίδιο τον υπόχρεο στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών εγγράφων επικυρωμένων από την αρμόδια μέχρι τότε για τον υπόχρεο Αρχή στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ εντός πενταμήνου. Επίσης πρέπει να προσκομιστεί ή να αποσταλεί η βεβαίωση αυτοαπογραφής που εκδόθηκε από το σύστημα. Προσοχή: Η προθεσμία των 5 μηνών άρχεται από την έναρξη ισχύος της Κ1-941 /2012, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και άρα από τις 2-7-2012, και όχι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής του εκάστοτε υποχρέου και λήγει την 2-12-2012.
Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων, ζητηθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να οριστικοποιηθεί πλέον η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια να δοθεί το πιστοποιητικό ή να καταχωριστεί η οποιαδήποτε τροποποίηση. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από την αρμόδια για τον υπόχρεο Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., μόλις παραληφθούν τα σχετικά έγγραφα.

Η εταιρεία μου είναι παροχής υπηρεσιών όχι εμπορική. Οφείλω να την αυτοαπογράψω;
Ναι, οφείλετε. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Κ1-941/2012 αυτοαπογράφονται η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία, ανεξαρτήτως του αντικειμένου των εργασιών της. Αυταπογράφονται επίσης τα υποκαταστήματα και πρακτορεία στην ημεδαπή των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), καθώς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση.

Τι συμβαίνει εάν ο υπόχρεος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή (για νομικό πρόσωπο) βρίσκεται σε εκκαθάριση; Ποιος υποβάλλει τη δήλωση; Χρειάζεται να υποβληθεί και κάτι παραπάνω;
Για όσους εκ των υποχρέων έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του, καθώς και όσων νομικών προσώπων έχει επέλθει η λύση και βρίσκονται αυτά σε διαδικασία εκκαθάρισης, η διαδικασία αυτοαπογραφής υλοποιείται ως εξής:
α) Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπόχρεων, η αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής θα γίνεται ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που έχουν για την εταιρεία την ευθύνη υποβολής στοιχείων στο Taxis, που διαθέτουν δηλαδή τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxis για λογαριασμό της εταιρείας, ή εναλλακτικά στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
β) Στα στοιχεία της αυτοαπογραφής των ειδικών αυτών περιπτώσεων περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του δεύτερου εδαφίου της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου.
γ) Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα και να προσκομιστούν στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή και εκείνα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι κατά ανωτέρω α) και β) καταστάσεις και στοιχεία. Ειδικά για τις δικαστικές αποφάσεις, η χρήση μορφής .doc η οποία αναφέρεται παραπάνω δεν είναι φυσικά εφικτή, οπότε τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα.

Πρέπει να αναρτήσω Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986; Σε ποια μορφή;
Η δήλωση αυτοαπογραφής υπέχει την ισχύ υπευθύνου δηλώσεως. Δεδομένου ότι η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες δεν απαιτείται η ανάρτηση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Ποιες οι συνέπειες αν δεν απογραφώ στις προθεσμίες που ορίζονται;
Αν υπόχρεος παραλείψει την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ. ή υποβάλει ανακριβή στοιχεία εντός της τασσόμενης κατά περίπτωση προθεσμίας, επιβάλλονται σε αυτόν οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ, με την επιφύλαξη περαιτέρω κυρώσεων.
Από την λήξη της προθεσμίας για την αυτοαπογραφή οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. γίνονται αποκλειστικά αρμόδιες για την τήρηση των Μητρώων και Βιβλίων Εταιριών. Συνεπώς, αν κάποιος υπόχρεος δεν έχει απογραφεί, δεν θα είναι δυνατό να δημοσιεύονται τροποποιήσεις – μεταβολές της εταιρείας ούτε θα είναι δυνατό να χορηγηθούν πιστοποιητικά – βεβαιώσεις για κάθε νόμιμη χρήση (όπως πχ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κλπ) κλπ.

Δε θέλω να αυτοαπογραφώ από το διαδίκτυο αλλά να υποβάλλω αίτηση απογραφής στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω; Τι πρέπει να υποβάλλω; Πρέπει να υποβάλλω κάποια αίτηση; Τι στοιχεία θα περιέχει;
Εάν ο υπόχρεος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, οφείλει να την υποβάλει στα γραφεία της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου τους Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται πρέπει να προσκομίζονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Επίσης ο υπόχρεος θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του επιμελητηρίου, ο απογραφόμενος θα εφοδιάζεται με σχετική βεβαίωση η οποία θα περιλαμβάνει τον ΑρΓ.Ε.ΜΗ. του και την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ..
Επισημαίνουμε εδώ ότι οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργούν στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, και όχι σε άλλα επιμελητήρια όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος κτλ.

Αν υποβάλλω αίτηση απογραφής στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου θα έχω κάποιο κόστος και ποιο είναι αυτό;
Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση-δήλωση αυτοαπογραφής, θα καταβάλει τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. ύψους 10 ευρώ για κάθε καταχώριση πράξης που προβλέπεται στο Παράρτημα της Κ1-941οικ/2012 όπως αυτή αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα. Παραδείγματος χάριν:
α) για α.ε. και ε.π.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωριστεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή, καθώς και τα πρακτικά συνεδριάσεων του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της εταιρείας από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν κατά την αυτοαπογραφή όπως αυτά (τα πρακτικά) έχουν καταχωρισθεί και τηρούνται από την αρμόδια αρχή (συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής είναι πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά)
β) για ο.ε. και ε.ε.: το ισχύον καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (άρα τέλος καταχώρισης μόνο 10 ευρώ) ή, εάν το καταστατικό δεν έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού (οπότε το τέλος καταχώρισης ανέρχεται σε πολλαπλάσιο των 10 ευρώ ανάλογα με των αριθμό των τροποποιήσεων που θα καταχωριστούν).
γ) για Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) με καταστατική έδρα στην Ελλάδα : η ισχύουσα σύμβαση σύστασης του Ομίλου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (οπότε το τέλος καταχώρισης Ε.Ο.Ο.Σ. είναι μόνο 10 ευρώ).

Ποια θα είναι η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ως μοναδικού μητρώου μου;
Σε κάθε περίπτωση από την λήξη της προθεσμίας για την διενέργεια της αυτοαπογραφής, όπως αυτή προσδιορίζεται για κάθε ειδικότερη κατηγορία υπόχρεων, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται μοναδικό μητρώο του υπόχρεου. Από την ημερομηνία εκείνη παύει κάθε αρμοδιότητα των Αρχών που τηρούν τα Βιβλία ή Μητρώα της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 (Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία και Περιφερειακές Ενότητες) να δέχονται αιτήσεις καταχώρισης και να εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, εκτός εάν αυτές απευθύνονται στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και αφορούν δεδομένα προγενέστερων καταχωρίσεων του υπόχρεου οι οποίες διενεργήθηκαν για το διάστημα κατά το οποίο ήταν αυτές αρμόδιες.
Ωστόσο επισημαίνουμε ότι, εφόσον ο υπόχρεος αυτοαπογραφεί μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την δήλωση δεν επιτρέπεται πια να αιτηθεί καταχώριση πράξης ή στοιχείου στο προγενέστερο του Γ.Ε.ΜΗ. Μητρώο του. Συνεπώς εάν απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Εάν δεν έχει παρέλθει η προθεσμία (ήτοι η 2-12-20012) για την υποβολή των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων που κατά ειδικότερη περίπτωση απαιτούνται οφείλει να τα προσκομίσει προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και η οριστική επικύρωση από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., η οποία και θα εκδώσει σχετική βεβαίωση οριστικής εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.. Εφόσον ο υπόχρεος απογραφεί στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων, η σχετική βεβαίωση εκδίδεται μόλις η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διενεργήσει την εγγραφή.

Τι γίνεται με τις εταιρίες που θέλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους κατά την περίοδο αυτοαπογραφής, οι οποίες δεν έχουν μέχρι στιγμής απογραφεί;
Εφόσον οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της αυτοαπογραφής για τη συγκεκριμένη νομική μορφή δεν έχουν λήξει τη στιγμή της τροποποίησης του καταστατικού, η εταιρεία θα απευθυνθεί στην αρχή που τηρούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το μητρώο της (για α.ε. η Περιφέρεια, για ο.ε., ε.ε., ε.π.ε. το Πρωτοδικείο, για αστικούς συνεταιρισμούς το Ειρηνοδικείο).
Στη διαδικασία της αυτοαπογραφής, η εταιρεία θα καταχωρίσει τα νέα στοιχεία όπως προκύπτουν μετά την τροποποίηση.

Τι γίνεται με τις εταιρίες που έχουν αυτοαπογραφεί, θέλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό και δεν έχουν καταθέσει ακόμα τον φυσικό τους φάκελο;
Εάν προκύψει περίπτωση κατά την οποία, μετά την παρέλευση των προθεσμιών για την αυτοαπογραφή αλλά πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την προσκόμιση των εγγράφων (ήτοι την 2-12-2012), απαιτηθεί μεταγενέστερη καταχώριση (όπως π.χ. τροποποίηση καταστατικού) πρέπει τα σχετικά έγγραφα να προσκομιστούν άμεσα στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και να οριστικοποιηθεί πλέον η αρχική εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μπορεί η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ να προβεί στην καταχώριση της τροποποίησης του καταστατικού.

Τι κάνουμε στις περιπτώσεις των «ανενεργών» εταιριών;
Ο όρος «ανενεργή» απεικονίζει φορολογική κατάσταση και δεν αντιστοιχεί σε νομική κατάσταση της εταιρείας. Συνεπώς και οι ανενεργές εταιρείες οφείλουν να απογραφούν κανονικά κατά τα οριζόμενα στην Κ1-941/2012.

Ποια είναι η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για την επιχείρησή μου;
Ως Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. έχουν οριστεί τα επιμελητήρια του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλ. τα Εμποροβιομηχανικά, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικά και μεικτά Επιμελητήρια. Κατάλογος των επιμελητηρίων αυτών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.businessportal.gr/chambers.html .
Για κάθε υπόχρεο αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι εκείνη του Επιμελητηρίου το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για τη συγκεκριμένη εταιρεία βάσει της Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/2006 «Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά Τμήματα Επιμελητηρίων» (ΦΕΚ 1853Β’) , την οποία μπορεί να αναζητήσει στη διεύθυνση http://www.businessportal.gr/legislation.html .
Ωστόσο, ως γνωστόν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο (π.χ. φαρμακεία). Εάν η εταιρεία του υπόχρεου δεν έχει υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήρια, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καθορίζεται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Υπουργικής Απόφασης Κ1-2534/14-12-2006. Ενδεικτικά παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα : Μία ομόρρυθμη εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου με έδρα την Πάτρα, η οποία για οποιοδήποτε λόγο επιλέξει να απογραφεί μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και όχι μέσω του διαδικτύου, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αχαΐας ενώ, αν η έδρα της είναι στην Αθήνα, θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών, δεδομένης της εφαρμογής του κριτηρίου της εμφανούς προσωπικής και πλήρους συμμετοχής του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα. Αντίθετα μια ιατρική κεφαλαιουχική εταιρεία με έδρα την Κομοτηνή θα απευθυνθεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και όχι του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
Από όλα τα ανωτέρω εξαιρούνται οι εταιρείες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Α.Ε. & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, για τις οποίες αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είναι το Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. όπως ορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005. Οι εταιρείες αυτές συγκεκριμένα είναι:
• Τράπεζες (τραπεζικές ΑΕ Ν. 3601/2007 ΦΕΚ 178Α’),
• ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες,
• Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ άρθ. 27 και επ. ν. 3371/2005 ΦΕΚ 178Α’) και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ άρθρα 4 και επ. ν. 3283/2004, ΦΕΚ 210Α’)
• ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
• Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α’)
• Αθλητικές (ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές) ανώνυμες εταιρείες του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α’)
• ευρωπαϊκές εταιρείες,
• ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες,
• τα υποκαταστήματά αλλοδαπών εταιρειών με τις ανωτέρω μορφές στην ημεδαπή.

Η εταιρεία μου μέχρι σήμερα δεν ήταν υπόχρεη εγγραφής σε επιμελητήριο. Πρέπει να εγγραφώ στο ΓΕΜΗ; Αν ναι, σε ποια υπηρεσία ΓΕΜΗ θα απευθυνθώ;
Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιμελητήριο. Τέτοιες είναι παραδείγματος χάριν (η ακόλουθη απαρίθμηση είναι ενδεικτική και σε καμία περίπτωση αποκλειστική) οι:
- Εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων, εκτός αν οι ίδιες το επιθυμούν (βάσει των ν. 3601/1928 και 5607/1932)
- Ιατρικές εταιρείες, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001 υποχρεούνται να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο.
- Μελετητικές και μόνο εταιρείες μηχανικών. Αντίθετα, οι τεχνικές εταιρείες εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (βλ. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/1994), ενώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται απλώς να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.
Για τις εταιρείες εκείνες οι οποίες εξαιρούνται της υποχρέωσης εγγραφής στο Επιμελητήριο, η επιλογή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται κατ’ αναλογία της ΥΑ Κ1-2534/2006 την οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στη διεύθυνση http://www.businessportal.gr/legislation.html. Σε γενικές γραμμές οι αρχές που προκύπτουν από αυτή είναι οι εξής:
Α) Στην περίπτωση μεικτών επιμελητηρίων (δηλ. σε όλη την Ελλάδα εκτός Αθήνας, Θεσ/νίκης, Πειραιά και Ροδόπης) η επιλογή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται με το κριτήριο της κατά τόπον αρμοδιότητας (δηλ. Υπηρεσία ΓΕΜΗ της αυτοαπογραφόμενης εταιρείας είναι η αυτή του Επιμελητηρίου της έδρας της).
Β) Στα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και κατ’ αναλογία για την αυτοαπογραφή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αυτών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη επεξεργασία για τελική κατανάλωση) καθώς και οι επιχειρήσεις που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα ή και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού. Κριτήρια των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι κυρίως:
(i) το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των απασχολουμένων υπαλλήλων (κατά κανόνα μέχρι 50 άτομα ) και το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο (κατά κανόνα περί τα 150.000 ευρώ).
(ii) ο χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και ο τρόπος παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή σε σειρά και τυποποίηση της παραγωγής).
(iii) η προσωπική συμβολή του επιχειρηματία στην παραγωγή και τους άλλους συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας.
(iv) η οργάνωση και ο καταμερισμός των εσωτερικών αρμοδιοτήτων της επιχείρησης (τομείς παραγωγής, πωλήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, έρευνας κλπ.).
Γ) Στα αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια και κατ’ αναλογία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αυτών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ή χαμηλής αξίας αγαθά, υπό τον όρο ότι η προσωπική και πλήρης συμμετοχή του επιχειρηματία στην ασκούμενη δραστηριότητα είναι εμφανής. Κριτήριο του είδους αυτού της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι κυρίως το μικρό μέγεθος της επιχείρησης.
Δ) Στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και κατ’ αναλογία στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αυτών κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική ή μεταποιητική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες, και οι οποίες δεν ταξινομούνται σε άλλα Επιμελητήρια. Επίσης, στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ αυτών κατατάσσονται όλες οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (AE & ΕΠΕ), εκτός αν διάταξη νόμου προβλέπει διαφορετικά (πχ. α.ε. ασφαλιστικών συμβούλων). Τονίζουμε και πάλι ότι υποχρέωση εγγραφής/αυτοαπογραφής στο ΓΕΜΗ δε σημαίνει και υποχρεωτική εγγραφή στο Επιμελητήριο.

Η εταιρεία μου είναι εγγεγραμμένη στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας / στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / στο Φαρμακευτικό σύλλογο Κορινθίας/ στον Ιατρικό σύλλογο Ηρακλείου. Αυτή είναι η υπηρεσία ΓΕΜΗ που πρέπει να απευθυνθώ;
Όχι. Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ έχουν συσταθεί στα εμπορικά επιμελητήρια του ν. 2081/1992 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατάλογος των επιμελητηρίων αυτών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.businessportal.gr/chambers.html. Δείτε και προηγούμενο ερώτημα υπ. αριθμ. 18.

Είμαστε σωματείο / πολιτιστικός σύλλογος / μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα / ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οφείλουμε να εγγραφούμε στο Γ.Ε.ΜΗ.;
Όχι. Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων :
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (ΦΕΚ 52 Α), οι Ναυτικές Εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α) και οι Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.

Είμαστε ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οφείλουμε να εγγραφούμε στο Γ.Ε.ΜΗ.;
Ναι. Υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο είναι μεταξύ άλλων «κάθε εμπορική εταιρία, εφόσον συστάθηκε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, o αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία». Άλλωστε οι κεφαλαιουχικές εταιρείες από το ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει θεωρούνται εξ ορισμού εμπορικές ανεξαρτήτως του αντικειμένου τους.

Είμαι έμπορος – φυσικό πρόσωπο. Έχω υποχρέωση να αυτοαπογραφώ και σε ποιες προθεσμίες; Αν δεν το πράξω, θα έχω κυρώσεις;
Οι έμποροι-φυσικά πρόσωπα ανήκουν στη κατηγορία των δυνητικά (προαιρετικά) υπόχρεων. Οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής της περ. 5 του άρθρου 1 της Κ1-941 οικ./2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πρέπει να απογραφούν από 1/11/2012 έως 30/12/2012. Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλέσει τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της Κ1-941οικ./2012 να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους, δηλ από 1/1/2013 έως 31/5/2013. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής, θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβαση. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, όλοι οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 30/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. ότι μπορούν να ελέγξουν μέσω της ιστοσελίδας από το πεδίο «Δημοσιότητα» αν έχει αποδοθεί σε αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ανευρεθεί για αυτούς αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα εγγραφούν κανονικά στο Γ.Ε.ΜΗ..

Ποιοι και σε ποιες προθεσμίες μπορούν να αυτοαπογραφούν προαιρετικά; Αν δεν προχωρήσουν σε αυτοαπογραφή, πώς θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία τους στο ΓΕΜΗ;
Δυνατότητα προαιρετικής αυτοαπογραφής έχουν
α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή,
β) οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
γ) οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
δ) οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή,
ε) τόσο οι υποχρεωτικά όσο και οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι (παρ. 1 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 1 της Κ1-941/12) ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή και
στ) άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή. (εφεξής και όλοι μαζί δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής)
Η αυτοαπογραφή των δυνητικά υπόχρεων μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω της κατά περίπτωση αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., η δε προθεσμία για την αυτοαπογραφή τους είναι από 1/11/2012 έως και 30/12/2012. Ο κάθε δυνητικά υπόχρεος μπορεί ήδη από σήμερα να ελέγχει κατά πόσον έχει ήδη ΑρΓΕΜΗ (δηλ. είναι καταχωρισμένος στο ΓΕΜΗ) μπαίνοντας στο διαδικτυακό τόπο www.businessregistry.gr, επιλέγοντας το πεδίο ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ και πληκτρολογώντας το ΑΦΜ της επιχείρησής του. Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Εάν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση ο δυνητικά υπόχρεος μπορεί να επιλέξει είτε να κάνει τη διαδικασία της αυτοαπογραφής (εντός των νομίμων προθεσμιών) είτε όχι. Εάν όμως από τον έλεγχο δεν υπάρχει ΑρΓΕΜΗ για την επιχείρηση, τότε με την έναρξη των προθεσμιών ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προχωρήσει στην καταχώρισή της.
Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να καλέσει τους δυνητικά υπόχρεους αυτοαπογραφής εντός πέντε (5) μηνών από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωριστεί στη Μερίδα τους. Εάν οι δυνητικά υπόχρεοι αυτοαπογραφής δεν έχουν ήδη προβεί οι ίδιοι στις ενέργειες της αυτοαπογραφής και δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., θεωρείται παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι πρόστιμο από 600 έως 30.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Αν σχετική πρόσκληση δεν απευθυνθεί, οι δυνητικά αυτοαπογραφόμενοι θεωρούνται εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (δηλ. από την 30/12/2012) και διορθώσεις των καταχωρισθέντων στοιχείων γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3419/2005.

Είμαστε ανώνυμη εταιρία και δεν έχουμε κάνει κωδικοποίηση καταστατικού. Πρέπει να κάνουμε κωδικοποίηση; Ποιο καταστατικό θα ανεβάσουμε στην εφαρμογή και ποιο καταστατικό θα προσκομίσουμε στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.;
Όλες οι ανώνυμες εταιρίες βάσει του κ.ν. 2190/1920 υποχρεούνται σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακή Ενότητας) εκτός από την σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μεζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις (βλ. άρθρο 7α παρ. 1 περ. β και άρθρο 7β παρ. 11). Συνεπώς δεν απαιτείται κωδικοποίηση αλλά απαιτείται να αναρτηθεί και να προσκομιστεί στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί και καταχωριστεί στο Μητρώο Α.Ε. και ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση.

Είμαστε Ε.Π.Ε. και δεν έχουμε προχωρήσει σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Είμασταν υποχρεωμένοι; Τι θα αναρτήσουμε στην εφαρμογή; Τι θα προσκομίσουμε στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 (άρθρο 38 παρ. 4) κάθε τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8. Πριν από την τήρηση των παραπάνω διατυπώσεων, η τροποποίηση δεν παράγει αποτελέσματα.
Συνεπώς οι Ε.Π.Ε. ήταν υποχρεωμένες να καταχωρίζουν στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ολόκληρο το νέο κείμενο της σύμβασης (καταστατικό) μετά από κάθε τροποποίηση.
Ωστόσο επειδή αυτό στην πράξη κατά κανόνα δεν τηρούνταν, η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα να αναρτήσουν το αρχικό καταστατικό ή την τελευταία κωδικοποίηση και στη συνέχεια κάθε περαιτέρω τροποποίηση.
Εξυπακούεται ότι πρέπει να προσκομιστούν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά έγγραφα θεωρημένα από την αρμόδια για την κάθε Ε.Π.Ε. υπηρεσία (Πρωτοδικείο).

Είμαστε Ε.Π.Ε. και δεν έχουμε δημοσιεύσει τον ισολογισμό μας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. γιατί δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση. Σωστά;
Όχι. Βάσει των διατάξεων του ν. 3190/1955 (άρθρα 8 και 22) υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσίευσης αυτών στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8.
Συνεπώς ακόμα και αν η Ε.Π.Ε. δεν έχει δημοσιεύσει τον ισολογισμό της στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προχωρήσει στην σχετική δημοσίευση τουλάχιστον του τελευταίου ισολογισμού και να συμπληρώσει στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής απογραφής είτε τον αριθμό και το έτος του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης και την ημερομηνία που έλαβε από το Εθνικό Τυπογραφείο.