Για κάθε ημέρα εξετάσεων ο φοιτητής μπορεί να πάρει 2 ημέρες άδεια. Ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει στον εργοδότη βεβαίωση της σχολής φοίτησης για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, ώστε να αποδείξει τη φοιτητική ιδιότητα.
Η φοιτητική άδεια δεν ισχύει για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι αποδοχές καταβάλλονται γι’ αυτό το χρονικό διάστημα από τον ΟΑΕΔ.