1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Χρήσιμα

Επιταγή

    Η επιταγή είναι ένα τρόπος πληρωμής και εξυπηρετεί τις συναλλαγές όπως τα χαρ...

Περισσότερα ...

Εξόφληση Συναλλαγών Επιτηδευματιών - Ιδιωτών

Εξόφληση Συναλλαγών Επιτηδευματιών - Ιδιωτών   Σύμφωνα με το Ν.3842/2010, και την ΠΟΛ.1027/09-02-2011 οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευμ...

Περισσότερα ...

Οικογενειακά επιδόματα

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό...

Περισσότερα ...

Επίδομα θέρμανσης

  Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα ο...

Περισσότερα ...

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων

  Τα φυσικά πρόσωπα έχουν από τις 3/5/2012 τη δυνατότητα να δηλώσουν την αλλαγή της διε...

Περισσότερα ...

ΑΦΜ

  Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από τ...

Περισσότερα ...

Φορολογική Ενημερότητα

  Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ) αποτελεί έναν πρόσθετο μηχανισμό ελέγχο...

Περισσότερα ...

VIES-Δομή VAT Number ευρωπαικών κρατών

    Η δομή του VAT NUMBER διαφέρει από κράτος σε κράτος και συχνά οι συναλλασόμεν...

Περισσότερα ...

Κλειδάριθμος ΔΟΥ

  Αν είστε παλιός χρήστης οι κωδικοί σας θα είναι σε ισχύ μέχρι 30/04/2013. Στο διάστημ...

Περισσότερα ...

Κλειδάριθμος ΙΚΑ

  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μέσω της οπ...

Περισσότερα ...

Επιχειρήσεις

Δημοσιεύσεις

  Οι πράξεις των ΑΕ και των ΕΠΕ που χρήζουν δημοσίευσης (πχ ισολογισμός, αλλαγή έδρας, ...

Περισσότερα ...

Υποχρέωση απογραφής των εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

  Οι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία των οποίων η ...

Περισσότερα ...

Έναρξη Επιχειρήσεων

  Η έναρξη μίας επιχείρησης είναι το πρώτο βήμα ώστε να ξεκινήσει κανείς την επαγγελματ...

Περισσότερα ...

Θεώρηση

  Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του αστικού κώδικα, που ασ...

Περισσότερα ...

Μεταβολές

Μεταβολές   Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μίας επιχείρησης μπορεί να προκύψει ανάγκη μεταφοράς...

Περισσότερα ...

ΦΠΑ-VIES

  ΦΠΑ Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσ...

Περισσότερα ...

Παρακρατούμενοι φόροι

  Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών κα...

Περισσότερα ...

ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΟΡΟΙ-ΕΝΣΗΜΑ (τρόπος πληρωμής)

ΦΠΑ Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται...

Περισσότερα ...

Ελεγκτές

  Μία Ανώνυμη Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση τω...

Περισσότερα ...

Τεχνικός ασφάλειας

  Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομ...

Περισσότερα ...

Φορολογία

Τέλος Επιτηδεύματος

Τέλος Επιτηδεύματος   Τέλος Επιτηδεύματος έως 2012 Tέλος Επιτηδεύματος 2013 (adsbygoogle = win...

Περισσότερα ...

Έκτακτοι φόροι

Έκτακτοι φόροι   Οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πολλούς έκτακτους φόρους και προσωρινές εισφ...

Περισσότερα ...

Φορολογικές δηλώσεις

Φορολογικές δηλώσεις   Κάθε χρόνο υπάρχουν αλλαγές στην κλίμακα του φόρου, στα έντυπα αλλά ακόμα και στη δια...

Περισσότερα ...

Τεκμήρια

Τεκμήρια   Τεκμήριο θεωρείται το κατώτερο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει ο φορολογούμενος, προκε...

Περισσότερα ...

Αποδείξεις

  Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό ...

Περισσότερα ...

Κάρτα Αποδείξεων

  Η κάρτα αποδείξεων  είναι μία μαγνητική κάρτα, που χορηγείται στους φορολογούμεν...

Περισσότερα ...

Ασφαλιστικά

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

    Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα ασφαλιστι...

Περισσότερα ...

Πρόσληψη

  Ο εργαζόμενος μπορεί να συνάψει σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με τον εργοδότη, ...

Περισσότερα ...

Συμβάσεις

  Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις συμβάσεις εργασίας, οι οποίες αποτελούν μία διμερή συμφω...

Περισσότερα ...

Άδειες-Επιδόματα-Δώρα

  Κανονική άδεια - Επίδομα αδείας  Δώρο Χριστουγέννων & Πάσχα  (a...

Περισσότερα ...

Απόλυση

  Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, ε...

Περισσότερα ...

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Επιθεώρησης Εργασίας & ΟΑΕΔ

  Οι εργοδότες, προαιρετικά έως το τέλος του 2012 και υποχρεωτικά από 1/3/2013, υποχρεο...

Περισσότερα ...

Ανεργία

Ανεργία   Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα έχει επιφέρει τραγικές συνέπειες...

Περισσότερα ...

Εργόσημο

  Το εργόσημο αφορά αποκλειστικά την ασφάλιση κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού, που...

Περισσότερα ...

Βιβλιάριο υγείας

    Κάθε εργαζόμενος είτε μισθωτός είτε ελεύθερος επαγγελματίας αλλά και οι συντα...

Περισσότερα ...

Συντάξεις

  Οι ασφαλισμένοι θέλουν να γνωρίζουν αν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο που πρέπε...

Περισσότερα ...

Επκαιρότητα

Κοινωνικό μέρισμα

  Σύμφωνα με υπουργική απόφαση τα νοικοκυριά που δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα πρέπε...

Περισσότερα ...

Φορολογικές δηλώσεις 2014 &Προθεσμίες

  Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκ...

Περισσότερα ...

Απενεργοποίηση παλιών κωδικών taxis

  Στο taxis έχει αναρτηθεί η παρακάτω ανακοίνωση σε σχέση με τους παλιούς χρήστες: &nb...

Περισσότερα ...

Εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ

  Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και αποπληρωμής του ΦΑΠ 2011 ξεκίνησε η...

Περισσότερα ...

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 1/8/2013

  Aπό 1 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 εφαρμόζεται το μέτρο του μειωμένου συντελεστή ...

Περισσότερα ...

Καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων & παρατάσεις

Καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων & παρατάσεις (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.ads...

Περισσότερα ...

Δικαίωμα των καταναλωτών να μην πληρώνουν αν δεν πάρουν απόδειξη

  Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη ΑΔ 4/2012, από τις 12 Ιανουαρίου 2013 τείθεται&nbs...

Περισσότερα ...

Ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας από τη ΓΓΠΣ

  Η Γ.Γ.Π.Σ δίνει πλέον στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να έχουν εικόνα (ad...

Περισσότερα ...

Ηλεκτρονική υποβολή αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων

  Η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οι...

Περισσότερα ...

Φορολογικές δηλώσεις 2012 &Προθεσμίες

  Οι μισθωτοί και όσοι φορολογούμενοι έχουν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικά εισοδήματα ή...

Περισσότερα ...

Ξεχάσατε να βάλετε αποδείξεις στο E1;

  Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που διαπιστώνεται κατά τη σύνταξη και υποβολή της φορ...

Περισσότερα ...

Ανενεργοί Επιτηδευματίες

  Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ ...

Περισσότερα ...

Εγκύκλιος για τους νέους μισθούς

  Tο υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται οι ...

Περισσότερα ...

ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΟΡΟΙ-ΕΝΣΗΜΑ (τρόπος πληρωμής)

ΦΠΑ

Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και η πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται η ταυτότητα πληρωμής, ένα  έντυπο το οποίο εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, και περιέχει τον ΑΦΜ της επιχείρησής ή του προσώπου που οφείλει το φόρο, έναν τυχαίο μοναδικό αριθμό που δίνεται από το Taxisnet και το ποσό πληρωμής. Το ποσό πρέπει να δηλωθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στην ταυτότητα πληρωμής, αλλιώς η συναλλαγή δεν εκτελείται, ακόμα και όταν το ποσό είναι παραπάνω. To εκπρόθεσμο ΦΠΑ, που υποβάλλεται μέσω Taxisnet πληρώνεται επίσης στην τράπεζα με την αντίστοιχη ταυτότητα πληρωμής, στο ποσό όμως συμπεριλαμβάνεται και το πρόστιμο του εκπρόθεσμου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής το πρόστιμο είναι 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται έως 31.5.2013 γίνονται  αποδεκτές εφόσον με την υποβολή καταβάλλεται τουλάχιστον το 40% του  χρεωστικού υπολοίπου. Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013  και οι εκπρόθεσμες που υποβάλλονται από 1.7.2013, γίνονται αποδεκτές με την  καταβολή κατ’ ελάχιστον δέκα ευρώ (10€).

Πιο αναλυτικά σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής του χρεωστικού ΦΠΑ σε δόσεις (έως 3). Το συνολικό χρεωστικό ποσό διαιρείται σε 2 δόσεις.

Το πρώτο 50% του ποσού πληρώνεται ώς εξής: ο υπόχρεος καταβάλει τουλάχιστον 10 ευρώ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και έτσι βεβαιώνεται το ποσό του ΦΠΑ που οφείλει, ενώ το υπόλοιπο ποσό έως το τέλος του μήνα υποβολής. Το δεύτερο 50% πληρώνεται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα. Με την υποβολή της δήλωσης, δηλώνουμε το ποσό που θα πληρώσουμε και για αυτό βγαίνει ταυτότητα πληρωμής, ενώ για τις άλλες δύο δόσεις πρέπει να αναζητήσουμε την ταυτότητα οφειλής από το λογαριασμό μας στο taxis και συγκεκριμένα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση .

Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το ποσό που έχουμε δηλώσει με την ταυτότητα πληρωμής, η περιοδική δήλωση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί. Σ' αυτή την περίπτωση υποβάλλεται εκ νέου εκπρόθεσμη περιοδική δήλωση, ενώ υπάρχει και πάλι η δυνατότητα υποβολής σε δόσεις. Αν δεν πληρωθεί κάποια από τις επόμενες δόσεις (εφόσον έχει βεβαιωθεί το χρεωστικό ποσό ΦΠΑ) με την ταυτότητα οφειλής, τυπώνουμε νέα ταυτότητα οφειλής στην οποία περιλαμβάνεται το πρόστιμο της εκπρόθεσμης πληρωμής.

Υπόδειγμα Ταυτότητας Πληρωμής

 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών και Λοιποί Φόροι

Η εμπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων, γίνεται μόνο μέσω τράπεζας. Για την πληρωμή απαιτείται, όπως και στην περίπτωση του ΦΠΑ, η ταυτότητα πληρωμής. Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φόρου δίνεται διαφορετική ταυτότητα πληρωμής. Η εκπρόθεσμη πληρωμή των παραπάνω φόρων γίνεται επίσης μέσω τράπεζας, αφού η εκπρόθεσμη προσωρινή δήλωση των φόρων αυτών γίνεται υποχρεωτικά μέσω Taxisnet και εκδίδεται ταυτότητα πληρωμής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πρόστιμό 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι με την ΠΟΛ.1050/24-2-2012 δίνονται οδηγίες για τον τρόπο παρακράτησης των φόρων αυτών από το εισόδημα και την απόδοση του. 

 

 Πληρωμή ενσήμων  

Η εμπρόθεσμη αλλά και η εκπρόθεσμη πληρωμή των ενσήμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω τράπεζας μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα (πχ. ένσημα Ιανουαρίου πληρώνονται εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου). Προκειμένου να εκτελεστεί η πληρωμή, πρέπει να δηλωθεί ο μήνας του οποίου τις εισφορές πληρώνουμε, ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο ΑΦΜ του εργοδότη και το ποσό πληρωμής. Το πρόστιμο των εκπρόθεσμων πληρωμών, πληρώνεται εκ των υστέρων σε υποκατάστημα ΙΚΑ και ξεκινά από 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, ενώ αυξάνεται κατά 1% για κάθε επόμενο μήνα.

Παράδειγμα: Αν τα ένσημα του Φεβρουαρίου πληρωθούν εκπρόθεσμα τον Απρίλιο, το πρόστιμο είναι 3% επί των εισφορών, το Μάιο 4%, τον Ιούνιο 5% κ.ο.κ.

Όσον αφορά την αλλαγή ημερομηνίας αλλά και του τρόπου πληρωμής των ενσήμων, διευκρινίσεις δίνονται με ανακοίνωση του ΙΚΑ.

 Πληρωμή έκτακτης εισφοράς 

Για την πληρωμή των δόσεων της έκτακτης εισφοράς χρειάζεται η ειδοποίηση την οποία αποστέλει το Υπουργείο Οικονομικών ή εκτυπώνεται από εδώ εφόσον διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης για το Taxisnet. Η έκτακτη εισφορά μπορεί να πληρωθεί είτε στην τράπεζα εφόσον υπάρχει η ταυτότητα πληρωμής της δόσης, είτε στη ΔΟΥ δίνοντας το ΑΦΜ του υπόχρεου. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί μία δόση, αυτή προστίθεται στην επόμενη ειδοποίηση. Από τη χρήση 2012 και έπειτα ειδικά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στο Δημόσιο μαζί με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών στην ίδια προσωρινή δήλωση.

 

 

Σχετικά άρθρα