1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Χρήσιμα

Επιταγή

    Η επιταγή είναι ένα τρόπος πληρωμής και εξυπηρετεί τις συναλλαγές όπως τα χαρ...

Περισσότερα ...

Εξόφληση Συναλλαγών Επιτηδευματιών - Ιδιωτών

Εξόφληση Συναλλαγών Επιτηδευματιών - Ιδιωτών   Σύμφωνα με το Ν.3842/2010, και την ΠΟΛ.1027/09-02-2011 οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευμ...

Περισσότερα ...

Οικογενειακά επιδόματα

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό...

Περισσότερα ...

Επίδομα θέρμανσης

  Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα ο...

Περισσότερα ...

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων

  Τα φυσικά πρόσωπα έχουν από τις 3/5/2012 τη δυνατότητα να δηλώσουν την αλλαγή της διε...

Περισσότερα ...

ΑΦΜ

  Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται από τ...

Περισσότερα ...

Φορολογική Ενημερότητα

  Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ) αποτελεί έναν πρόσθετο μηχανισμό ελέγχο...

Περισσότερα ...

VIES-Δομή VAT Number ευρωπαικών κρατών

    Η δομή του VAT NUMBER διαφέρει από κράτος σε κράτος και συχνά οι συναλλασόμεν...

Περισσότερα ...

Κλειδάριθμος ΔΟΥ

  Αν είστε παλιός χρήστης οι κωδικοί σας θα είναι σε ισχύ μέχρι 30/04/2013. Στο διάστημ...

Περισσότερα ...

Κλειδάριθμος ΙΚΑ

  Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει την ψηφιακή υπηρεσία e-Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης μέσω της οπ...

Περισσότερα ...

Επιχειρήσεις

Δημοσιεύσεις

  Οι πράξεις των ΑΕ και των ΕΠΕ που χρήζουν δημοσίευσης (πχ ισολογισμός, αλλαγή έδρας, ...

Περισσότερα ...

Υποχρέωση απογραφής των εμπορικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ

  Οι εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία των οποίων η ...

Περισσότερα ...

Έναρξη Επιχειρήσεων

  Η έναρξη μίας επιχείρησης είναι το πρώτο βήμα ώστε να ξεκινήσει κανείς την επαγγελματ...

Περισσότερα ...

Θεώρηση

  Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του αστικού κώδικα, που ασ...

Περισσότερα ...

Μεταβολές

Μεταβολές   Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μίας επιχείρησης μπορεί να προκύψει ανάγκη μεταφοράς...

Περισσότερα ...

ΦΠΑ-VIES

  ΦΠΑ Πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο για σκοπούς ΦΠΑ θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσ...

Περισσότερα ...

Παρακρατούμενοι φόροι

  Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), Εισφορά Αλληλεγγύης, Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών κα...

Περισσότερα ...

ΦΠΑ-ΦΜΥ-ΦΟΡΟΙ-ΕΝΣΗΜΑ (τρόπος πληρωμής)

ΦΠΑ Η υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (εμπρόθεσμης, εκπρόθεσμης, τροποποιητικής) γίνεται...

Περισσότερα ...

Ελεγκτές

  Μία Ανώνυμη Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση τω...

Περισσότερα ...

Τεχνικός ασφάλειας

  Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομ...

Περισσότερα ...

Φορολογία

Τέλος Επιτηδεύματος

Τέλος Επιτηδεύματος   Τέλος Επιτηδεύματος έως 2012 Tέλος Επιτηδεύματος 2013 (adsbygoogle = win...

Περισσότερα ...

Έκτακτοι φόροι

Έκτακτοι φόροι   Οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πολλούς έκτακτους φόρους και προσωρινές εισφ...

Περισσότερα ...

Φορολογικές δηλώσεις

Φορολογικές δηλώσεις   Κάθε χρόνο υπάρχουν αλλαγές στην κλίμακα του φόρου, στα έντυπα αλλά ακόμα και στη δια...

Περισσότερα ...

Τεκμήρια

Τεκμήρια   Τεκμήριο θεωρείται το κατώτερο εισόδημα που πρέπει να δηλώνει ο φορολογούμενος, προκε...

Περισσότερα ...

Αποδείξεις

  Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό ...

Περισσότερα ...

Κάρτα Αποδείξεων

  Η κάρτα αποδείξεων  είναι μία μαγνητική κάρτα, που χορηγείται στους φορολογούμεν...

Περισσότερα ...

Ασφαλιστικά

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

    Οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στα ασφαλιστι...

Περισσότερα ...

Πρόσληψη

  Ο εργαζόμενος μπορεί να συνάψει σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με τον εργοδότη, ...

Περισσότερα ...

Συμβάσεις

  Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις συμβάσεις εργασίας, οι οποίες αποτελούν μία διμερή συμφω...

Περισσότερα ...

Άδειες-Επιδόματα-Δώρα

  Κανονική άδεια - Επίδομα αδείας  Δώρο Χριστουγέννων & Πάσχα  (a...

Περισσότερα ...

Απόλυση

  Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, ε...

Περισσότερα ...

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Επιθεώρησης Εργασίας & ΟΑΕΔ

  Οι εργοδότες, προαιρετικά έως το τέλος του 2012 και υποχρεωτικά από 1/3/2013, υποχρεο...

Περισσότερα ...

Ανεργία

Ανεργία   Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα έχει επιφέρει τραγικές συνέπειες...

Περισσότερα ...

Εργόσημο

  Το εργόσημο αφορά αποκλειστικά την ασφάλιση κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού, που...

Περισσότερα ...

Βιβλιάριο υγείας

    Κάθε εργαζόμενος είτε μισθωτός είτε ελεύθερος επαγγελματίας αλλά και οι συντα...

Περισσότερα ...

Συντάξεις

  Οι ασφαλισμένοι θέλουν να γνωρίζουν αν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο που πρέπε...

Περισσότερα ...

Επκαιρότητα

Φορολογικές δηλώσεις 2014 &Προθεσμίες

  Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις προθεσμίες υποβολής όλων των δηλώσεων, των εκ...

Περισσότερα ...

Απενεργοποίηση παλιών κωδικών taxis

  Στο taxis έχει αναρτηθεί η παρακάτω ανακοίνωση σε σχέση με τους παλιούς χρήστες: &nb...

Περισσότερα ...

Εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ

  Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής και αποπληρωμής του ΦΑΠ 2011 ξεκίνησε η...

Περισσότερα ...

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 1/8/2013

  Aπό 1 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 εφαρμόζεται το μέτρο του μειωμένου συντελεστή ...

Περισσότερα ...

Καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων & παρατάσεις

Καταληκτικές ημερομηνίες δηλώσεων & παρατάσεις (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.ads...

Περισσότερα ...

Δικαίωμα των καταναλωτών να μην πληρώνουν αν δεν πάρουν απόδειξη

  Σύμφωνα με την αγορανομική διάταξη ΑΔ 4/2012, από τις 12 Ιανουαρίου 2013 τείθεται&nbs...

Περισσότερα ...

Ενεργοποίηση νέας υπηρεσίας από τη ΓΓΠΣ

  Η Γ.Γ.Π.Σ δίνει πλέον στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να έχουν εικόνα (ad...

Περισσότερα ...

Ηλεκτρονική υποβολή αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων

  Η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οι...

Περισσότερα ...

Φορολογικές δηλώσεις 2012 &Προθεσμίες

  Οι μισθωτοί και όσοι φορολογούμενοι έχουν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικά εισοδήματα ή...

Περισσότερα ...

Ξεχάσατε να βάλετε αποδείξεις στο E1;

  Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που διαπιστώνεται κατά τη σύνταξη και υποβολή της φορ...

Περισσότερα ...

Ανενεργοί Επιτηδευματίες

  Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ ...

Περισσότερα ...

Εγκύκλιος για τους νέους μισθούς

  Tο υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται οι ...

Περισσότερα ...

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

  Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και έτσι αντιμετωπίζεται από το γραφείο μας. Αναλαμβάνουμε να διαχειριστούμε κάθε φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από τη δραστηριότητά σας, όπως και όλα τα θέ... Read more...
Σ.& Μ. ΠΕΤΡΑ ΟΕ

Σ.& Μ. ΠΕΤΡΑ ΟΕ

  Το λογιστικό γραφείο μας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2000. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας αναπτυσσόμαστε συνεχώς διευρύνοντας το πελατολόγιό μας,το οποίο περιλαμβάνει ατομικές επιχειρήσ... Read more...
Προγράμματα επιδότησης

Προγράμματα επιδότησης

  Η έλλειψη ρευστότητας είναι ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε επιχειρηματίας που θέλει να αναπτύξει τις δραστηριότητες της εταιρίας του, αλλά αποτελεί και τροχοπέδη για... Read more...
Υπηρεσίες προς πολίτες

Υπηρεσίες προς πολίτες

Η ανησυχία των πολιτών για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω των συχνών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία και της επιβολής έκτακτων φόρων. Αυτός είναι ... Read more...
Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

  Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, το Ν. 3190/1955 και το άρθρο 232 του Ν.4072/2012 προβλέπεται η δημοσίευση πράξεων και σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕ.Μ.Η., όπως για παράδειγμα... Read more...
Previous
Next
 • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

  Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 • Σ.& Μ. ΠΕΤΡΑ ΟΕ

  Σ.& Μ. ΠΕΤΡΑ ΟΕ

 • Προγράμματα επιδότησης

  Προγράμματα επιδότησης

 • Υπηρεσίες προς πολίτες

  Υπηρεσίες προς πολίτες

 • Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

  Κατασκευή ιστοσελίδας για δημοσίευση ισολογισμού

Δώρο Χριστουγέννων & Δώρο Πάσχα

 

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων & Πάσχα).

Δώρο Χριστουγέννων

Οι μισθωτοί που απασχολούνται συνεχόμενα στον ίδιο εργοδότη από την 1 Μαΐου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό, αν αμείβονται με μισθό, ή με 25 ημερομίσθια, αν αμείβονται με ημερομίσθιο. Αν οι αμοιβές του μισθωτού είναι κυμαινόμενες τότε ο υπολογισμός του δώρου γίνεται με βάση το μέσο όρο των συνολικών αποδοχών για το δοσμένο διάστημα.                                                                 

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές. Στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666 (= 0,5/12)

Αν ο μισθωτός δεν απασχολήθηκε συνεχόμενα στο παραπάνω διάστημα (π.χ. λήψη άδειας άνευ αποδοχών ή αδικαιολόγητη απουσία ή παραίτηση ή απόλυση) τότε καταβάλλεται η αντίστοιχη μειωμένη αναλογία του δώρου. Υπολογίζεται ότι σε κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης (στον όρο περιλαμβάνονται και οι Κυριακές και οι αργίες και όχι μόνο οι ημέρες εργασίας) αντιστοιχούν τα 2/25 του δώρου (2 ημερομίσθια). Για σχέση εργασίας μικρότερη των 19 ημερών δικαιούται ως δώρο ανάλογο κλάσμα. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: Στις 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν 2 ημερομίσθια δώρου, για ένα ημερομίσθιο δώρου απαιτούνται 19/2=9,5 ημέρες εργασίας. Επομένως διαιρείται το σύνολο των ημερών εργασίας με το 9,5 και το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή με το ακαθάριστο ημερομίσθιο. Τέλος το γινόμενο που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 0,041666 (συνυπολογίζοντας επίδομα αδείας στις τακτικές αποδοχές)

Στην περίπτωση των ωρομίσθιων ή των μερικώς απασχολούμενων μισθωτών αθροίζονται οι συνολικές τακτικές αποδοχές που έλαβε ο μισθωτός από την 1/5 μέχρι την 31/12 και εν συνεχεία διαιρούνται με τον αριθμό των ημερών της σχέσης εργασίας έτσι ώστε να εξαχθεί το μέσο ημερομίσθιο. Το μέσο αυτό ημερομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των αναλογούντων ημερομισθίων δώρου έτσι όπως προκύπτει από την πιο πάνω περιγραφή.

Για τους εποχιακώς απασχολούμενους, σε κάθε 8 ημερομίσθια αντιστοιχεί και ένα ημερομίσθιο σα δώρο Χριστουγέννων.

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το δώρο των Χριστουγέννων μέχρι την 21η Δεκεμβρίου.

Δώρο Πάσχα

Οι μισθωτοί που απασχολούνται συνεχόμενα στον ίδιο εργοδότη από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου δικαιούνται δώρο Πάσχα ίσο με 1/2 του μηνιαίου μισθού, αν αμείβονται με μισθό, ή με 15 ημερομίσθια αν αμείβονται με ημερομίσθιο. Όπως και με το δώρο των Χριστουγέννων, ο μηνιαίος μισθός θεωρείται προσαυξημένος κατά 0,041666 ώστε να περιλαμβάνει και το επίδομα αδείας.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών, έναρξης ή λήξης εργασιακής σχέσης μέσα στο τετράμηνο, εφαρμόζονται όλα όσα εξηγήθηκαν στην περίπτωση του δώρου των Χριστουγέννων με τη διαφορά ότι οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται για κάθε 9,6 (120 ημέρες/12,5 ημερομίσθια) ημέρες εργασιακής σχέσης δικαιούνται 1 ημερομίσθιο επιδόματος και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται για κάθε 8 (120 ημέρες/15 ημερομίσθια) ημέρες εργασιακής σχέσης 1 ημερομίσθιο επιδόματος.

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το δώρο του Πάσχα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.